Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel. Planeeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: arhitekt-planeerija Alice Närep, 444 8352, alice.narep[at]parnu.ee
• KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee


Üldplaneeringu menetlus, dokumendid

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 21) (planeeringu materjalid on otsuse lisadena)
Planeeringu abimaterjalid 

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
Üldplaneeringu 2025 vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraldus nr 7)
Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
Planeeringu varasema menetluse dokumendid (2007–2014)

NB! Vabariigi Valitsus kinnitas 02.02.2023 korraldusega nr 42 Pärnu Muinsuskaitseala kaitsekorra ning sellest tulenevalt kaotas kehtivuse Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus. Vastavad muudatused ning kaitsekord kantakse Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringusse 2025+. Toimingust teatatakse.


Üldplaneering võeti esimest korda vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu. Uuesti võttis Pärnu linnavolikogu üldplaneeringu vastu 6. veebruari 2020 otsusega nr 2 ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek algas 2. märtsil 2020, kuid peatus eriolukorra tõttu 3. aprilllil ning arutelu lükkus edasi. Avalik väljapanek jätkus 11. maist 1. juunini 2020. 

Väljapaneku käigus laekus üle 300 arvamuse ja ettepaneku 60-lt erinevalt isikult, neist viis olid laiemaid huvisid esindavad mittetulundusühingud. Planeeringulahendusele esitatud ettepanekutes puudutati peamiselt teemasid, mis seostusid kõrghoonete kavandamise võimalustega Pärnusse, arengualadele kavandatavate arengualternatiividega, ajalooliselt välja kujunenud linnamiljöö säilimisega ja haljasalade ning elurikkuse arendamisega.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. juunil 2020. Toimus elav diskussioon planeeringut ja linna arengut puudutavate küsimuste üle. Arutelu käigus esitati ka täiendavaid ettepanekuid, mille osas linnavalitsus kujundab seisukoha. 

Loe ka:
• 19.05.21 Henri Eessalu: Uue üldplaneeringuga kaob hulk bürokraatiat (Pärnu Postimees)
Rainer Aavik, Kas me sellist Pärnut tahtsimegi?


 


 

 

 

 

 

Üldplaneeringud
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 314
5307 1185 
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid