Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Riigilõivuseadus (RLS)

Tasumine
Riigilõiv tasutakse Pärnu linnavalitsuse arveldusarvele EE821010220041186012 (SEB Pank)

Kindlasti lisada viitenumber:
• 1003201805 Ehitusloa taotluse läbivaatamine
• 1003201818 Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine
• 1003203201 Kasutusloa taotluse läbivaatamine

Selgitusse tuleb märkida mille eest riigilõivu tasutakse ja aadress (nt: riigilõiv Pärnu linn, Aida tn 1 ehitusloa eest, või riigilõiv Paikuse alev, Ringi tn 10 kasutusloa eest).


Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3311)

- elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

150 €

- elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

 Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi


Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3312)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi


Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3313)

- elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

 Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi


Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3314)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi


Muud toimingud

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (RLS § 3315)

25 €

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (RLS § 3316)
Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

500 €

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest (RLS § 3317)

2 € / 1 lk

Veebilehel kasutatakse küpsiseid