Jäta menüü vahele

Riigilõivuseadus (RLS)

Riigilõiv tasutakse Pärnu linnavalitsuse arveldusarvele EE821010220041186012 (SEB Pank)

KIndlasti lisada viitenumber
1003201805 Ehitusloa taotluse läbivaatamine
1003201818 Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine
1003203201 Kasutusloa taotluse läbivaatamine

Selgitusse tuleb märkida mille eest riigilõivu tasutakse ja aadress (nt: riigilõiv Pärnu linn, Aida tn 1 ehitusloa eest, või riigilõiv Paikuse alev, Ringi tn 10 kasutusloa eest).

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3311)

- elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

150 €

- elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

 Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi

 Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3312)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3313)

- elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

 Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3314)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (RLS § 3315)

25 €

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (RLS § 3316)
Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

500 €

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest (RLS § 3317)

2 € / 1 lk

Veebilehel kasutatakse küpsiseid