Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Noortegarantii tugisüsteem (Sotsiaalkindlustusamet)
• Noortegarantii Eesti tegevuskava
Noorele - infomaterjalid, tugisüsteemiga liitumine jms (Tööelu)
• Pärnu noortegarantii tugisüsteemi tutvustav voldik

Jälgi meid:
Facebook
Instagram


Lühikirjeldus, tööpõhimõtted

Oktoobris 2021 alustasid 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel põhjustel kõrvale jäänud. Nende seas ka Pärnu linn.

Pärnu linnavalitsus on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS), mis on osa laiemast Noortegarantii Eesti tegevuskavast, millega soovitakse jälgida, et kõik 15–29-aastased noored üle Eesti saavad kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist. 

Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOV-il saada ajakohast infot tema piirkonnas elavatest noortest, loodi 2018. aastal sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) lahendus ehk noortegarantii tugisüsteem.

Tegemist on IT-tööriistaga kohalikule omavalitsusele ja 16–26-aastaste noorte toetuseks loodud lahendusega, mis võimaldab kaks korda aasta jooksul saada teada enda piirkonna noortest, kes sel hetkel ei õpi ega tööta (va registreeritud töötutest) ning pakkuda neile vajadusel erinevat tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks.

Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid, mis võimaldab nooreni jõuda, vajaduse väljaselgitamist, tugitegevuste pakkumist ja/või korraldamist.

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud enesetäiendamise võimalused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt).

Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõpp-eesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine, sealhulgas hoitakse end noore käekäiguga kursis senikaua kuni noore eesmärk on saavutatud ja ollakse kindlad, et püstitatud eesmärk on noorele ka jõukohane. Selleks on oluline, et peale eesmärgi saavutamist hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud, et hinnata ühiselt koos noorega eesmärgi jõukohasust.

Pärnu linnavalitsus on osalenud tugisüsteemis aastatel 2018 ja 2019 ning uuesti alates 2021. Viimases seires oli Pärnus potentsiaalselt tuge vajavaid noori 440, nendest noormehi 262 ja neide 178. Vaata lisaks: NEET-noorte osatähtsus 15–26-aastaste hulgas soo järgi | 2016–2020

Tegevusi teostatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“.


Võimalused noortele

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab omavalitsuse töötajatega suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel.

Teavituskirja saavad võimalustest kõik sel hetkel õppimisest või tööturult eemal olevad piirkonna noored, sealhulgas välismaal elavad noored, kes sel hetkel küll tuge ei pruugi vajada, kuid saavad toe ja võimalusteni suunamist kasutada Eestisse naastes.

Kohtumistel keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline ei ole vaid haridustee jätkamine või töö leidmine, vaid võimalus on tegeleda nt iseenda leidmise, unistama õppimise ja motivatsiooni leidmisega. Seega on omavalitsuse pakutavad võimalused ajas ja võimalustes paindlikud.

Palume kõigil kirja või kõne saanud noortel julgelt vastata, isegi, kui hetkel tundub, et toe järele vajadus puudub. Kuulates piirkonna pakutavaid võimalusi võib tekkida äratundmine, mis ühel hetkel võib muutuda teie eesmärkide saavutamisel oluliseks.

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud) või tunneb, et soovib oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. Meie linna töötajad on noorsootöö taustaga ning on erilised veel seetõttu, et nad teevad mobiilset noorsootööd (tänavatööd) ning nendega on võimalik kohtuda ka linnaruumis.

Pärnus on noorte jaoks olemas ja neile infot pakkumas tugisüsteemi juhtumikorraldajad:
• Triin Mäger, triin.mager[at]parnu.ee, 5300 3521
• Jaana Kokk, jaana.kokk[at]parnu.ee, 5660 2054

Pöördu julgelt!


Vaata lisaks:
• Sotsiaalkindlustusameti Facebook
• Sotsiaalkindlustusameti Podcast

Juhtumikorraldajad
Suur-Sepa 16, kab 330

Jaana Kokk 
5660 2054
jaana.kokk@parnu.ee

Triin Mäger
5300 3521
triin.mager@parnu.ee

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid