Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
• Toetusetaotlus

Eluruumi kohandamise toetust makstakse raske ja sügava puudega inimestele, et soodustada nende iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

Toetuse saamise tingimused
Toetust makstakse sügava või raske puudega inimesele, kelle
- perekonna netosissetulek ühe perekonnaliikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär 
- elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Pärnu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse

• Toetust on õigus saada kohandamisega seotud tegelikele kuludele ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul
• Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja tehtud kulutuste vajalikkust taotleja erivajadust arvestades
• Toetuseks määratakse kuni 100% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot.

• Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel. Vaata lisaks: Abivahendi vajajale
•  Eluruumi kohandamise toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad eluruumi kohandamise eest tasuda


Toetuse taotlemine
• Eluruumi kohandamise toetuse taotluse võib esitada sügava või raske puudega isik või tema eestkostja.
• Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid