Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Sotsiaalhoolekande seadus
• Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)
• Sotsiaalteenuste osutamise kord

Asendushooldusteenus
• Lastekaitseseadus 
• Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
• Hoolduspere PRIDE koolitus

• Asendushooldusteenusega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse õigused ja heaolu, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse turvaline ja lapse arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
• Pikaajalist ööpäevaringset asendushooldusteenust osutatakse lapsele, kelle puhul Pärnu linnale on langenud seadusest tulenev kohustus tagada tema hooldus.
• Lühiajalist asendushooldusteenust osutatakse abivajavale lapsele tema hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi.
• Asendushooldusteenuse kulud kaetakse linna eelarvest. Lapse ülalpidamist ja erivajadustest tulenevaid lisakulusid võib muuhulgas rahastada lapse sissetulekutest.

• Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
• Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
• Järelhooldusteenusega toetatakse asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist eluaseme tagamise ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste kaudu.
• Järelhooldusteenust osutatakse juhtumiplaani alusel, milles on ära toodud hinnang teenuse saaja abivajadusele ja tema toetuseks rakendatavad abimeetmed. Vajadusel tagatakse teenuse saajale eluase vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.
• Järelhooldusteenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest ja teenuse saaja sissetulekutest.

• Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
• Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid