Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Olenevalt isiku abivajadusest osutatakse teenust ööpäevaringselt, intervallhooldusena või päevase hooldusena, sh tagatakse teenuse saajale:
1) teenuse ööpäevaringsel osutamisel majutus, toitlustus, hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja tegevused, mis on määratud hooldusplaanis.
2) teenuse intervallhooldusena osutamisel perioodiline majutus, hooldustoimingud, võimetekohane tegevus ja toitlustuse korraldamine.
3) teenuse päevase hooldusena osutamisel abi hügieenitoimingutes, turvaline keskkond, võimetekohane tegevus, puhkamise võimalus ning toitlustamise korraldamine.

• Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus
• Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust

NB! Ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär Pärnu elanikele
• Alates 1. juulist 2023 väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär rahvastukuregistri andmetel Pärnus elavale inimesele on 585 eurot. 
Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine (Pärnu linnavalitsuse 29.05.2023 määrus nr 8)
• Pärnu linn hakkab hooldekodu hinnast tasuma kuni 585 eurot kuus (Pressiteade, 29.05.2023)

• Pärnu linnas pakub hoolekoduteenust Tammiste Hooldekodu
• Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba ja sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis võib pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole


Tammiste hooldekodu

• Eelisjärjekorras pakutakse teenust Pärnu linna elanikele. Neile, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, osutatakse teenust vaba ja sobiva koha olemasolul

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine

Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele
• Üldhooldusteenuse ja selle osalise rahastamise taotlus

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

• Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. 
• Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. 

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine

• Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
• ühekohalises toas 1390 eurot kuus 
• kahe- ja enamakohalistes tubades 1250 eurot kuus

• Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.
• Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
• Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas. 
• Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.
• Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 
• Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse hooldekodus.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb teenuse saajal sõlmida pangas püsimaksekorraldus omaosaluse laekumiseks hooldekodu arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE171010220059448014 (SEB)
viitenumber antakse pangas

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb pangas sõlmida püsimaksekorraldus või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt linnavalitsuse arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE771010220041192019 (SEB)
viitenumber antakse pangas


Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Reelika Ruubel
5300 0455
reelika.ruubel[at]parnu.ee

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
5300 0400
iris.ruut[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus
Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
parnusotsiaalkeskus.ee

Tammiste Hooldekodu
Tammiste tee 1
80047 Pärnu linn, Pärnu linn
447 5986
hooldekodu[at]tammiste.ee
http://tammiste.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid