Jäta menüü vahele

1. Pärnu linna Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
2. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine (Sepikoda)
3. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine (Tallinna värav)
4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Kuninga 28 keldriruumid)
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (OÜ Õhusõidud)
6. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnaorkester
7. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
8. LV määruse kehtetuks tunnistamine
9. Tammiste tee 18 üksikelamu ehitusluba
10. Merimetsa tn 64 abihoone ehitusluba
11. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Savi tn 32
13. Vaide lahendamine Haapsalu mnt 11
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Kinnistu valdusesse andmine
16. Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
17. Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
18. Pärnu Linnavolikogu määrus "Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide kord"
19. Ehitiste peremehetuks tunnistamine.
20. Pärnu Linnavolikogu otsus „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine“ kooskõlastamine
21. Ettepanek muinsuskaitseala põhimääruse muutmiseks
22. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks loa taotlemine
23. Pärnu Linnavolikogu otsus "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"
24. Estonia Spa Hotels AS 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
25. AS Pärnu Vesi 2015. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
26. OÜ Kümblus 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid