- Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
Hooldusteenuse taotlus

» Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
» Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ning teenused.
» Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus

» Pärnu linnas pakub hoolekoduteenust Tammiste Hooldekodu
» Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis tuleb vaba koha leidmiseks pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole. Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust.

Tammiste Hooldekodu
Hooldekodu on Pärnu linna hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul. 

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. Eelisjärjekorras võimaldatakse teenus rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele.

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine
- ühekohalises toas 695 eurot kuus (alates 01.04.2019 730 eurot kuus)
- kahe- ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus (alates 01.04.2019 650 eurot kuus)

» Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.
» Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
» Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas. 
» Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.
» Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 

Teenuse eest tasumine
Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Tammiste Hooldekodus.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb teenuse saajal sõlmida pangas püsimaksekorraldus omaosaluse laekumiseks hooldekodu arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE171010220059448014 (SEB)
viitenumber antakse pangas

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb pangas sõlmida püsimaksekorraldus või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt linnavalitsuse arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE771010220041192019 (SEB)
viitenumber antakse pangas


Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]parnu.ee

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Tammiste Hooldekodu

Tammiste tee 1
80047 Pärnu linn, Pärnu linn
447 5986
hooldekodu[at]tammiste.ee
http://tammiste.ee

Õendus- ja hoolduskeskus

Ravi tn 2, 80010 Pärnu
447 3203; 447 3213
http://www.ph.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid