Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalhoolekande seadus
Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)
Sotsiaalteenuste osutamise kord

Asendushooldusteenus
- Lastekaitseseadus 
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
- Hoolduspere PRIDE koolitus

» Asendushooldusteenusega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse õigused ja heaolu, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse turvaline ja lapse arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
» Pikaajalist ööpäevaringset asendushooldusteenust osutatakse lapsele, kelle puhul Pärnu linnale on langenud seadusest tulenev kohustus tagada tema hooldus.
» Lühiajalist asendushooldusteenust osutatakse abivajavale lapsele tema hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi.
» Asendushooldusteenuse kulud kaetakse linna eelarvest. Lapse ülalpidamist ja erivajadustest tulenevaid lisakulusid võib muuhulgas rahastada lapse sissetulekutest.

» Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
» Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
» Järelhooldusteenusega toetatakse asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist eluaseme tagamise ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste kaudu.
» Järelhooldusteenust osutatakse juhtumiplaani alusel, milles on ära toodud hinnang teenuse saaja abivajadusele ja tema toetuseks rakendatavad abimeetmed. Vajadusel tagatakse teenuse saajale eluase vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.
» Järelhooldusteenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest ja teenuse saaja sissetulekutest.

» Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
» Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Lastekaitseteenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid