Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

- Välireklaami paigaldamise eeskiri 
- Reklaamimaks 
- Linnavara kasutustingimused reklaamikandja paigaldamisel ning tasumäärad (tingimused on korralduse lisana)

Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus
- Reklaamimaksu deklaratsioon .XLS ; .DOTX

• Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.
• Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.
• Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

Reklaamiloa taotlemiseks esitada:
 1) vormikohane taotlus;
 2) välireklaami ja reklaamikandja kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) asendiskeem, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
 4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 5) omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
 6) struktuuriüksuse lubav otsus või nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele ja linnakinnistule;
 7) transpordiameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
 8) taristu- ja ehitusteenistuse väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
 9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek või luba, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni või ühendatakse tänavavalgustuse võrguga;
 10) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
 11) kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustikuga.

Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
 3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
 4) paigaldama välireklaami kooskõlas ehitusseadustikuga;
 5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
 6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
 7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
 8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates

NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks.

Ettevõtlustoetuse andmise kord
Toetusetaotlus ja -aruanne

NB! Taotlusi saab esitada 30. juunini 2022!

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Ettevõtlustoetust on välja antud 2012. aastast alates.

Tingimused
• Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
• Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Taotluste hindamisel lähtutakse kolmest põhimõttest: 
1. töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; 
2. ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; 
3. ettevõtte terviklik, pikaajaline ja strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava ja jätkusuutliku kasvupotentsisaaliga ärimudeliga; ärimudel peab olema skaleeritav ning toetuse saamisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Toetatavad tegevused on:
1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
4) ekspordiplaanide koostamine;
5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts
• II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

• Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
• Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

• Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
• Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
• Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.
• Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.


Eraldatud toetused
2. mai 2022
1. november 2021
12. juuli 2021

26. aprill 2021

Allpool on välja toodud jooksval aastal kethestatud detailplaneeringud. 

Kõikide detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses ja dokumendiregistris. Detailplaneeringud kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega. Sisestage dokumendiregistri pealkirjaväljale "detailplaneeringu kehtestamine" või detailplaneeringu aadress, nt "Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

2022
16.06.22 - Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
06.06.22 - Liu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Liu küla)
23.05.22 - A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
23.05.22 - Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Silla küla)
21.04.22 - Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
11.04.22 - Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
11.04.22 - Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
28.03.22 - Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
28.03.22 - Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
14.03.22 - Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
14.03.22 - Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Marksa küla)
14.03.22 - Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Paikuse)
21.02.22 - Leetsi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine (Valgeranna küla)
20.01.22 - Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
17.01.22 - Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
10.01.22 - Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu)
koolivalmidusopiraskused
kaasav haridus infomaterjali kaas P2rimused P2rnumaalt esi 1lasteaedade retseptikogu
26bea8f9fdkeelk6ne 01minu kodulinn 01
c493e9ced4ideelaegas kaas 01

Olümpiaadide kalender ja tulemused 2019/2020
Olümpiaadide kalender ja tulemused 2018/2019

Olümpiaadide kalender ja tulemused 2017/2018

Olümpiaadide kalender ja tulemused 2016/2017
Olümpiaadide kalender ja tulemused 2015/2016

Avaldus õpilasürituste kulude kompenseerimiseks (aineolümpiaadid, -võistlused, -konkursid) 

Pärnu linna aineühenduste tegevust, aineolümpiaadide ja ainealaste õpilasürituste korraldust toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Pärnu keskuslinnas on 15 kooli: 8 munitsipaalpõhikooli, 3 erapõhikooli, 2 munitsipaalgümnaasiumi, 1 eragümnaasium, 1 riigigümnaasium. Audru osavallas 2 põhikooli, 1 lasteaed-algkool, Paikuse osavallas 1 põhikool, Tõstamaa osavallas 1 keskkool.

Üldhariduskoolid


• Teenuse- ja toetusetaotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka e-teenindustes
• Võimalusel eelistage elektroonilist esitamist
• Sõltuvalt teenusest saab avaldusi esitada vaid kohapeal. Tutvuge esmalt soovitud teenuse tingimustega või pöörduge teenuse osutaja poole.

E-teenindused
• E-teenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
• Pärnu linnavalitsuse e-teeninduses olevad taotlused leiate allolevast loetelust, teenuste tutvustustest ja ka e-teeninduse koondloetelust

Blanketid
• Blanketil olevate (.doc, .pdf, .xls) taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
• Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
• Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi
• Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
• Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
• Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
• Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?


Sotsiaalteenuste osutamise kord

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenusega toetatakse pikemat aega tööta olnud või tööturul vähenenud konkurentsivõimega töövõimelise isiku tööharjumuse taastamist ja abistatakse isikut töö leidmisel.

Toimetulekule suunatud sotsiaalõpe toimub igapäevases töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis, kus teenuse saajale luuakse võimalus tegeleda erialast kvalifikatsiooni mittenõudvate töiste tegevustega, vajadusel õpetatakse isikule õigeid töövõtteid ja kontrollitakse isiku tegevuse kulgu ja resultaati.

Võimekamale teenuse saajale luuakse tingimused ka enam oskusi nõudvate töiste tegevuste teostamiseks.

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus on teenuse saajale tasuta.

Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest.


Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest.

• Pärnu linnas on kaks linna hallatavat eakatele sotsiaalteenuseid pakkuvat hoolekandeasutust. 
• Koduõendusteenust ja statsionaarset hoolduraviteenust pakub Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskus

Pärnumaa hooldekodud ja õendusabiteenuse pakkujad (01.12.2021 seisuga)
Teenused, toimingud, toetused


Pärnu Sotsiaalkeskus

Pärnu Sotsiaalkeskus aitab vähenenud toi­me­tu­lekuvõimega eakal või aju­tiselt kõrvalabi vajaval täiskasvanud inimesel võimalikult pa­remini iseseisvalt toime tulla. Pakutakse erinevaid toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid, nt sotsiaalnõustamine, koduteenus, huvitegevus päevakeskuses jne.

Koduteenus
Pärnu Sotsiaalkeskus


Tammiste hooldekodu

Tammiste hooldekodu osutab eakatele ja erivajadustega inimestele ööpäevaringset hooldusteenust. 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tammiste hooldekodu


Invatransporditeenuse osutamise kord

Pärnu linnas pakub invatransporditeenust Eakate Avahoolduskeskus (EAK).

Teenuse kasutamise õigus on:
- Pärnu linna elanikul, kellele on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud raske või sügav nägemis-, liikumis-, vaimupuue ja/või muud liiki puue ning kes kasutavab liikumisabivahendit või kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel
- puudega inimesel ja tema ühel saatjal kuni Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpuni

Teenuse taotlemine:
Juhul, kui puudega inimene ei ole veel, teenuse saajate nimekirjas, aga teenus on tema igapäevaeluks vajalik, peab isik, tema volitatud esindaja või seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik, eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja pöörduma teenuse taotlemiseks sotsiaalosakonna avahooldusspetsialistide (tel 444 8128, 444 8127) poole.

Teenuse tellimine:
5880 0893; 442 5769
parnuinvatakso[at]gmail.com 
E-R 8.00-15.00

- vajalik on sõidu tellimine vähemalt 1 tööpäev ette, samal päeval tellides ei pruugi teenuse kasutamine olla võimalik
- trepironija kasutamise vajadusest tuleb teavitada invatranspordi tellimisel

Loe lähemalt...

anna teada2 Veebirakenduses Anna teada saab teavitada heakorraprobleemist, (nt prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms)

Mugavaks teavituste saatmiseks lae oma telefoni mobiilirakendus Anna teada, see on olemas nii AndroidiiOSi kui Windows Phone jaoks.

Infosüsteemi haldaja on AS Andmevara. Rakendus on välja töötatud Siseministeeriumi tellimusel. Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Klikake pildil ja sisenege rakendusse

anna teada

Matusebüroo Viimne Tee OÜ
Riia mnt 48 80013 Pärnu
443 7400
518 5201; 512 6113 (24 h)
matuseburoo[at]viimnetee.ee
http://www.viimnetee.ee

Matusebüroo Hingemaa OÜ
Haapsalu mnt 48, Pärnu
447 0090; 5823 6658 (24 h)
www.hingemaa.ee

Airen Matuseteenused
5676 1454; 552 9209
info[at]matuseteenused.com
matuseteenused.com

Matusebüroo Vinuk OÜ
Riia mnt 55-5, 80019 Pärnu
5649 1908, 442 5111


Pärnu Krematoorium
Paide mnt 2a, 80042 Pärnu
442 2200
5192 9002 (24h)
info[at]parnukrematoorium.ee
https://parnukrematoorium.ee/Lastekaitse Liit
Eesti Kasuperede Liit
Eesti Lastevanemate Liit

Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakond
Kontaktid

Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu
444 0094; 444 0095
info[at]parnutugikeskus.eu
tugikeskus.parnu.ee

Laste turvakodu
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Turvakoduteenus tagab ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi kuni 18-aastasele abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale täisealisele pereliikmele. Teenuse saajad on eelkõige Pärnu linna elanikud. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse vältimatut abi.

Turvakoduteenust osutab Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu (2. peremaja)
443 1133 (24h), 5552 2136

MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühing
Mai 53-55, 80022 Pärnu linn, Pärnu linn

Noorte Nõustamiskabinet
Malmö 19, 80013 Pärnu linn, Pärnu linn
- noorte psühholoogiline ja meditsiiniline nõustamine, psühholoog
- günekoloog, ämmaemand
Facebook

Pärnu Õppenõustamiskeskus
Metsa tn 1, 80024 Pärnu linn, Pärnu linn
- laste ja noorte eripedagoogiline, pedagoogilis-psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja loovteraapia
- täiskasvanute individuaalne psühholoogiline nõustamine, paarinõustamine ja perenõustamine
http://www.onk.ee

Tasuta õigusabi lastega peredele
Lastekaitse Liit
Nõustamised toimuvad telefoni teel kolmapäeviti kell 15–18
Vajalik eelregistreerimine tööpäeviti 631 1128 või liit[at]lastekaitseliit.ee
https://www.lastekaitseliit.ee

Lasteombudsman
Õiguskantsleri Kantselei
Kohtu 8, 15193 Tallinn
info[at]oiguskantsler
http://lasteombudsman.ee

MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu linn (Sillakeskuse büroomaja 1 (4. korrus))
- noorte nõustamine
- sotsiaalnõustamine, võlanõustamine
5552 1999
sotsiaalnekaasatus[at]gmail.com
http://www.sotsiaalnekaasatus.eu

Pärnu linnale kuuluvate eluruumide kasutusse andmine

Sotsiaalhoolekande seadus
Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
Eluruumi üürimise taotlus

Eluruumi võib taotleda isik
• kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama
• kellele eluruumi võimaldamisega täidetakse kohalikule omavalitsusele seadusega pandud ülesannet või kellele eluruumi võimaldamine on kohalikule omavalitsusele arengulistel kaalutlustel oluline.

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Taotlused võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontoritesse.


Munitsipaaleluruumid Pärnus
Pärnu linnas asuvad munitsipaaleluruumid, mida antakse üürile eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, paiknevad kolmel aadressil:
1. Lai 17
2. Metsa 16
3. Liiva 8d

Lai 17 tänavapoolses majas on 5 eluruumi. Need asuvad esimesel korrusel. Ühetoaliste eluruumide pind on u. 18 m2, WC ja vannituba on igal eluruumil eraldi. Kööki kasutatakse ühiselt, see asub samal korrusel koridori lõpus. Ühetoaliste eluruumide aadressid on Lai 17-1, Lai 17-2, Lai 17-3. Kaks ühetoalist korterit on kohandatud puuetega inimestele. Korteris asuvad köök, WC ja vannituba. Puuetega isikutele kohandatud ühetoaliste eluruumide aadressid on Lai 17-6 ja Lai 17-8a. Lai 17 hoovipoolses majas asuvaid eluruume on kokku 24 (13 m2 toad, WC-d, dušširuumid ja köök asuvad koridorides ja on ühiseks kasutamiseks). Eluruumid asuvad teisel ja kolmandal korrusel. 

Metsa 16 asuvaid eluruume on kokku 40 (Metsa 16-1 kuni Metsa 16-40). Ruumid asuvad viiekorruselises majas, igal korrusel. Eluruumid on korteri tüüpi, ühe (ja kahe) toalised - nendes on eraldi köök, vannituba, ja WC.

Liiva 8d on eluruumideks on kahest toast koosnevad 46 boksi, millel on ühise kasutusega WC ja vannituba. Boksi üldpind on u. 33 m2. Toad on suurusega 10 m2 ja 16 m2. Igal korrusel on 1 ühisköök

Pärnu Haigla
Ristiku tn 1, 80010  Pärnu linn, Pärnu linn
ph[at]ph.ee
http://www.ph.ee/

Info: 447 3301 
Kiirabi 112
Registratuur: 447 3300 
Erakorraline vastuvõtt: 447 3393 (ööpäevaringselt)
Plaaniline vastuvõtt: 447 3398

Pärnu Perearstid OÜ
Ristiku Tervisekeskus
Ristiku tn 1, 80010  Pärnu linn, Pärnu linn (Pärnu Haigla juurdeehitus) 
Registratuur ja info: 447 7920, 447 7930
post[at]pak.ee
http://www.pak.ee

Pärnu Kesklinna Tervisekeskus
Suur-Sepa 14, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Registratuur 447 7912
info[at]pktk.ee
https://pktk.ee/

OÜ Ülejõe Perearst
J. V. Jannseni 7A, 80032 Pärnu linn, Pärnu linn
Vastuvõtuajad ja kontaktid

OÜ Mai Perearstid
Metsa 28, 80025 Pärnu linn, Pärnu linn
443 6600; 443 6601
Kontaktid ja vastuvõtuajad

Fons Perearstid OÜ
J. V.  Jannseni 3/2, Pärnu linn, Pärnu linn
443 8003
fons[at]hot.ee

Vaata lisaks:
Perearsti valimine ja vahetamine
Pereartside nimistud ja teeninduspiirkonnadPärnu Naiste Tugikeskus
5398 1620, 5365 0260
naistevarjupaik[at]gmail.com
http://naistevarjupaik.ee/

MTÜ Maarjakodu
Karja 12, 80018 Pärnu linn, Pärnu linn
5887 4224, 5887 3242
info.maarjakodu[at]gmail.com
https://www.maarjakodu.ee/
- sotsiaalteenused erivajadustega inimestele

MTÜ Pärnu Diakooniakeskus
Nikolai 22, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
5664 8484
erika.kukk[at]gmail.com
http://www.parnudiakoonia.eu
- heategevuskohvik (Riia mnt 28)
- vältimatu sotsiaalabi (riideabi) (Riia mnt 28)

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Kuninga 19, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
5667 6238
mirjam[at]tulevik.info
http://www.tulevik.info/

MTÜ Ärkamine
Suur-Posti 16, 80018  Pärnu linn, Pärnu linn
551 9753; 5552 8995
liblika[at]gmail.com
- supiköögiteenus

MTÜ Pärnu Horisont
Mihkli 2, 80032  Pärnu linn, Pärnu linn
443 3201, 5596 8218
parnuhorisont[at]gmail.com
- majutusüksus (Mihkli 2a)
- vältimatu sotsiaalabi (toiduabi) (Mihkli 2a)
- sotsiaalõppe teenus (Suur-Posti 18)
- täiskasvanute varjupaiga ja päevakeskuse teenus (Suur-Posti 18b)

Samaaria Eesti Misjon 
Sauga-Jõekalda 1, 80031  Pärnu linn, Pärnu linn
443 0068
http://www.samaaria.ee
- turvakodu

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit
Kuninga 34, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
443 6344
parnulpl[at]gmail.com
http://lasterikkad.ee/parnumaa

Eesti Punase Risti Pärnumaa Selts

Kuninga 30a, 80014 Pärnu linn, Pärnu linn
512 2881
punanerist.parnumaa[at]mail.ee
http://www.redcross.ee/et/parnumaa.html

Pärnu konstaablijaoskond

A. H. Tammsaare 61, 80010 Pärnu
Vastuvõtt: tööpäeviti 8–16.30 (eelneval kokkuleppel)

• Piirkonnavanem: Karin Uibo, 444 6618, 5331 2038, karin.uibo[at]politsei.ee
Pärnu linna piirkonnapolitseinike kontaktid

Hädaabi
Politsei hädaabinumber 112 (ööpäevaringne) ja kliendiinfo 612 3000
Hädaabinumbrile 112 helistage siis, kui vajate politseilt kiiret abi ja tahate teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest. NB! Kõik hädaabinumbrile saabunud kõned salvestatakse.

Hädaabinumbrile helistades:
- teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
- jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
- jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
- ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.

Avaliku teabe seadus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

• Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet)
• Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks, kaebuse või vaide esitamiseks
• Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult
• Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

ESITA TEABENÕUE

 (Vajalik sisselogimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või panga kaudu)


NB! Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue!
• Juhul, kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Siis on tegemist selgitustaotlusega ning sellele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. 
• Küsimused, ettepanekud, märgukirjad võib saata linnavalitsuse üldaadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 

Pikk 20A, 80010 Pärnu
Üldtelefon: 444 7800
Päästeala infotelefon: 1524

Vastuvõtuajad: E: 09.00-11.00; N: 13.00-15.00

- Päästeameti kontaktid

- Korruptsioonivastane seadus

Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktidele 4, 5 ja 7 tuleb toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata, avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel.

Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:
1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
3) linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Hetkel teateid toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta ei ole.

tervislik p2rnu 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid