Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kuni ühtse kaevetööde eeskirja kehtestamiseni kehtivad enne ühinemist kehtestatud korrad:
• Kaevetööde eeskirjad: Pärnu ;  Audru ; Paikuse ; Tõstamaa  
• Kaevetööde taastamistööde tagatisraha arvestamise alused ja määrad (Pärnu)

Kaeveloa taotlemine

Kaevetööde teostamiseks peab hiljemalt 5 päeva enne kaevetööde algust esitama Pärnu linnavalitsuse iseteeninduses taotluse
• Kaeveloa taotlus

Kaeveloa taotlusele lisatakse:
• joonis teostavate tööde kohta või tehnorajatise ehitusprojekt;
• üldkasutataval alal kaevamise korral maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või krediidi- või finantsasutuse garantiikiri;
• üldkasutataval alal kaevamise korral ülevaatlikud fotod/video plaanitavast kaevekohast.

Taotlus kooskõlastatakse elektroonselt iseteeninduses:
• kaeveala maa omanikuga ja kaevetöö koha piiratud asjaõiguse omajaga;
• kaevetöö kohta läbivate tehnorajatiste valdajatega, sealhulgas elektri, side-, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni- või soojavõrkude valdajatega;
• Muinsuskaitseametiga, kui kaevetöö kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis;
• Keskkonnaametiga, kui kaevetöö kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis;
• tee omanikuga, kui kaevetöö kavandatakse teel või selle kaitsevööndis;
• liinivedu teostava ettevõtjaga, kui kaevetöö tegemiseks kavandatakse sulgeda tee, millel toimub ühistransport.
• muud linnavalitsuse poolt määratud vajalikud kooskõlastused.

Taastamistööde tagatisraha Pärnu linnas
Üldkasutataval alal kaevetöid teostav kaevaja on kohustatud enne kaeveloa saamist tasuma tagatisraha või esitama krediidi- või finantsasutuse garantiikirja linnavalitsuse poolt arvestatud suuruses ja tähtajaga.
• Kaeveloa tagatisraha arvestuse vorm (Pärnu)

• Tagatisraha suuruseks on taastatava tee- või pinnakatte pindala ja vastava tagatisraha määra korrutis, äärekivide puhul taastatava äärekivi pikkuse ja tagatisraha määra korrutis.
• Kui taastamisele kuulub mitu tee- või pinnakatet, summeeritakse nende tagatisraha suurused.
• Osavalla territooriumil kaevetöid teostades tagatisraha tasuma ei pea.

 

Liikluse peaspetsialist
Toomas Tammela
Suur-Sepa 16, kab 227
523 9064
toomas.tammela[at]parnu.ee

Teede peaspetsialist
Ametikoht ajutiselt täitmata

Teedespetsialist
Mati Anspal
Suur-Sepa 16, kab 226
5430 0594
mati.anspal[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskonto
EE641010902023281004

Veebilehel kasutatakse küpsiseid