Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna avalikul parkimisalal korraldab ja kontrollib parkimist Pärnu linnavalitsus (ei hõlma eraparklaid)
• Lisaks avalikule parkimisalale teostab linnavalitsus liiklusseadusest tulenevalt ka liiklusjärelevalvet peatumise ja parkimise nõuete üle kogu Pärnu linnas
• Järelevalvet teostab linnavalitsuse linnamajanduse osakond

Parkimiskorralduse ning peatumise ja parkimise nõuete rikkumine

Viivistasu määramine 
Kui Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal kehtestatud parkimistasu jäetakse maksmata, tasutakse väiksema määra järgi, ületatakse parkimisaega või tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt paigaldatud, teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse
Viivistasu määramisel väljastatakse viivistasu määramise otsus 
Viivistasu määramisega mittenõustumisel on õigus otsus vaidlustada ning esitada viivistasu otsuse vaie
 Täpsem info ja vaide esitamise vorm > Viivistasu

Hoiatustrahvi määramine 
Liiklusseadus sätestatud keelatud kohas parkimise korral või parkimiskorra või -viisi rikkumisel võib kohtuväline menetleja kohaldada kirjalikku hoiatamismenetlust ning määrata hoiatustrahvi.
Hoiatustrahvi määramisel väljastatakse trahviteade
• Hoiatustrahviga mittenõustumisel on õigus trahviteade vaidlustada ning esitada kaebus trahviteatele
 Täpsem info ja kaebuse esitamise vorm > Hoiatustrahv

• Küsimustega viivistasude osas pöörduda e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja trahviteadete küsimustes See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Viivistasu määramise alused
Vastavalt liiklusseadusele teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata
2) tasutud ettenähtust väiksema määra järgi
2) tasutud parkimisaega on ületatud
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust

Viivistasu määramisel väljastatakse viivistasu määramise otsus (otsuse nr algab 050… ja on 10-kohaline)
Viivistasu määramisega mittenõustumisel on õigus otsus vaidlustada ning esitada viivistasu otsuse vaie

Viivistasu maksmine
• Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas
• Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 24 kuu jooksul viivistasu määr 0 eurot ööpäevas (kehtetu al 01.01.25)
• Viivistasu maksja on mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja
• Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates

Viivistasu otsuse vaidlustamine

• Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Pärnu linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.
• Vaide esitamise õigus on sõiduki omanikul või sõiduki kasutajal, kui sõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.
• Teised isikud saavad vaide esitada, kui eelnimetatud isik on neid selleks eraldi kirjalikult volitanud ning vaidele tuleb lisada volikiri.
• Vaidele lisatakse asjasse puutuvad dokumendid. Kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tehakse vaides viide nende asukohale.

• Viivistasu otsuse vaie


• Liiklusseaduse § 193 lg 1 tuginedes teostab liiklusjärelevalvet peatumise ja parkimise nõuete üle Pärnu linnas Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
• Liiklusseaduse § 241 sätestatud keelatud kohas parkimise korral on väärtegude kohtuväline menetleja lisaks Politsei- ja Piirivalveametile linnavalitsus

Kirjalik hoiatamismenetlus
Väärteomenetluse seadustiku § 541 alusel võib kohtuväline menetleja seaduses sätestatud juhtudel toime pandud liiklusväärtegude puhul kohaldada kirjalikku hoiatamismenetlust ning määrata parkimiskorra või -viisi rikkumisel hoiatustrahv. 

Hoiatustrahvi määramisel väljastatakse trahviteade (otsuse nr algab 3625…  ja on 12 kohaline)
• Hoiatustrahviga mittenõustumisel on õigus trahviteade vaidlustada ning esitada kaebus trahviteatele

Trahviteade ja hoiatustrahvi suurus
• Keelatud kohas parkimise korral või parkimiskorra või -viisi rikkumisel määratakse kirjalikus hoiatamismenetluses trahviteatega hoiatustrahv juhul, kui teo avastanud järelevalvet teostaval ametnikul ei olnud võimalik kohe tuvastada mootorsõiduki juhti ning rikkumine jäädvustati fotol, filmil või muul teabesalvestisel, millelt on visuaalselt tuvastatav mootorsõiduki registreerimismärk ning rikkumise tuvastamise aeg ja koht.
• Parkimisnõuete rikkumisel trahviteatega määratav hoiatustrahv on liiklusseaduse § 262 alusel suurusega 20 eurot.
• Juhul, kui rikkumine on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 40 eurot.

Trahviteate kättetoimetamine
• Hoiatustrahv määratakse ja trahviteade edastatakse isikule, kes oli mootorsõiduki eest vastutav isik väärteo toimepanemise ajal. Trahviteade saadetakse kümne tööpäeva jooksul e-posti teel. Kui isikul puudub e-posti aadress või elektrooniliselt saadetud trahviteate kättesaamist ei kinnitata 15 päeva jooksul alates selle saatmisest, saadetakse trahviteade väljastusteatega tähtkirjana isiku rahvastikuregistris märgitud aadressil.
• Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ela registrisse kantud aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada, avaldab kohtuväline menetleja trahviteate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Trahviteade loetakse avalikult kättetoimetatuks, kui on möödunud 30 päeva selle Ametlikes Teadaannetes ilmumise päevast või kui isik kinnitab Ametlike Teadaannete infosüsteemis teate kättesaamise.
• Juriidilisele isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule saadetakse trahviteade registrisse kantud aadressil lihtkirjaga või elektrooniliselt registris avaldatud elektronposti aadressil. Trahviteade loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest.

Hoiatustrahvi tasumine
• Hoiatustrahv tuleb tasuda panka kolmekümne päeva jooksul trahviteate kättetoimetamisest arvates
• Hoiatustrahv tuleb tasuda Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE531010220059103016 SEB pank
• Tasumisel märkida kindlasti maksekorraldusele viitenumber. Selgituse lahtrisse märkida trahviteate number.

• Hoiatustrahv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud trahviteates märgitud pangakontole.
• Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ole trahviteadet vaidlustanud, kuid on samas jätnud hoiatustrahvi tähtaegselt tasumata, esitab kohtuväline menetleja trahviteate sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Trahviteate vaidlustamine

Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei nõustu määratud hoiatustrahviga, on tal õigus trahviteadet vaidlustada 30 päeva jooksul alates trahviteate kättesaamisest.

Kaebus trahviteatele esitatakse kirjalikult trahviteate koostanud kohtuvälisele menetlejale ja selles märgitakse:
1) trahviteate koostanud kohtuvälise menetleja nimetus, kellele kaebus esitatakse;
2) kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
3) kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
4) esindaja olemasolul kaebuse esitaja esindaja ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
5) hoiatustrahvi määranud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress;
6) trahviteate number ja kuupäev;
7) kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja põhjendus.

• Kui kaebuse esitajaks on juriidiline isik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik ning kaebuse esitaja ei ole selle seaduslikuks esindajaks, peab kaebusele olema lisatud allkirjastatud volikiri (elektroonilise saatmise korral seadusliku esindaja digitaalallkirjaga).
• Trahviteade tühistatakse vastutava isiku suhtes, kui ta esitab kaebuses tegelikult sõidukit juhtinud isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, juhiloa number, elukoha aadress ning isikukood või sünniaeg). Sellisel juhul saadetakse hoiatustrahv osutatud isikule.

Kaebus trahviteatele

• Ülaltoodud andmetega nõuetekohase kaebuse võib koostada ning saata ka (digi)allkirjastatuna e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid