Jäta menüü vahele

Koostamisel Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegiline tegevuskava
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024–2028
• Arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2024–2028 


Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegiline tegevuskava

Koostamisel on Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegiline tegevuskava, mille eesmärgiks on edendada jalgratta kasutust igapäevastes liikumistes Pärnu linnas ning selle lähiümbruses, muutes linna ja lähiümbruse liikluskeskkonna inimsõbralikumaks.

Kava koostamise käigus töötatakse välja ja sõnastatakse Pärnu eesmärgid jalgrattaliikluse arenguks, mis toetavad üldist visiooni luua kvaliteetne, jätkusuutlik ja energiasäästlik elukeskkond. Töö valmib koostöös Stratum OÜ-ga ja tänaseks on valminud olemasoleva olukorra analüüsi projekt. 

Olukorra analüüs
Esitlus: Olemasolev olukord

Avalik arutelu 27. novembril kell 16
Pärnu keskraamatukogus (Akadeemia 2, suures saalis)
Kohtade arv on piiratud, registreerumine hiljemalt 27. novembri keskpäeval • Registreeru

Aja- ja tegevuskava
• 01.06–10.10.23 Valmib olukorra analüüs
• 07.11.23 Avalik arutelu 
• 07.–20.11.23 Strateegia täiendamine
• 21.11.23 Strateegia saadetakse huvigruppidele tutvumiseks
• 27.11.23 Avalik arutelu
• 27.11–21.12.23 Eesmärkide täpsem sõnastamine, mõõdikute seadmine ja tegevuskava versiooni koostamine
• 2024. algus Strateegia avalikustamine 

Projekti „Pärnu jalgrattastrateegia koostamine“ toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.


Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024–2028

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024–2028.

• Pärnu linna jäätmekava 2024-2028 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine (Pärnu linnavalitsuse 25.09.23 korraldus nr 595)
• Jäätmekava terviktekst (korralduse lisa)

• Avalik väljapanek toimus 12. oktoobrist 2. novembrini 2023
• Ettepanekuid sai esitada 2. novembrini
• Avalik arutelu toimus 16. novembril
• Kinnitamine eeldatavalt linnavolikogu 21. detsembri istungil


Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024–2028

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2024–2028“ koos lisadega „Investeeringute kava 2024–2028“ ja „Investeeringute kava 2029–2035“ ja Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024–2028.

• Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine (Pärnu linnavalitsuse 14.09.23 korraldus nr 577)
• Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2028 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine (Pärnu linnavalitsuse 14.09.23 korraldus nr 578)

• Avalik väljapanek toimus 21. septembrist 11. oktoobrini 2023
• Ettepanekuid sai esitada 11. oktoobrini
• Avalik arutelu toimus 13. oktoobril
• Kinnitamine linnavolikogu 16. novembri istungilPärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Arengudokumentide koostamised, avalikustamised
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024–2028 
• Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegiline tegevuskava
Vaata lähemalt...


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Kehtiv arengukava
Arengukava terviktekst (04.10.2018 määruse nr 43 lisa, .pdf)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)
Pärnu arengusuunad 2035 (arengukava ülevaade)

01.01.2024 jõustuv arengukava
Arengukava muutmine 2023 (Pärnu linnavolikogu 16.11.23 määrus nr 21)
Arengukava terviktekst (04.10.2018 määruse nr 43 lisa, .pdf)

Muud arengudokumendid
• Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022–2027
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2022–2027)
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2019–2023)

Pärnu linna eelarvestrateegiad
Pärnu turismistrateegia 2025 ; tegevuskava 2023
Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad
• Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiaga aastateks 2022–2030
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025

Pärnu energia- ja kliimakava 2030
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024

Tõstamaa osavald
• Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid