Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eeskirjad, korrad, määrused

• Allpool on välja toodud olulisemad õigusaktid - eeskirjad, korrad, määrused
• Kõik Pärnu linna õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistris
• Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas: volikogu määrused ; linnavalitsuse määrused


Hankekord 
Pärnu linnavalitsuse hankekord 

Linnavara valitsemise kord
Reservfondi vahendite kasutamise kord 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Pärnu linnavalitsuse töökord
Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine
Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linnavolikogu töökord
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine 
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord

Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend
 
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend

Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord

Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine


Pärnu linna ja osavaldade põhimäärused

Pärnu linna põhimäärus
Audru osavalla põhimäärus 
Audru osavallakeskuse põhimäärus
Paikuse osavalla põhimäärus
Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
Tõstamaa osavalla põhimäärus
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus

Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste põhimäärused

Kantselei põhimäärus
Haridusosakonna põhimäärus
Planeerimisosakonna põhimäärus
Sotsiaalosakonna põhimäärus

Arenguteenistuse põhimäärus
Finantsjuhtimisteenistuse põhimäärus
Korrakaitseteenistuse põhimäärus
Kultuuri- ja sporditeenistuse põhimäärus
Linnavara- ja heakorrateenistuse põhimäärus
Raamatupidamisteenistuse põhimäärus
Taristu- ja ehitusteenistuse põhimäärus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid