Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


Elukoha- ja rahvastikuregistritoimingud
Elukohatoimingud, elukoha registreerimine
Rahvastikuregistri andmed, isikukoodi taotlemine (andmete kontrollimine, parandamine ning väljastamine)

Perekonnatoimingud
Sünni registreerimine
Abielu sõlmimine 
Abielu lahutamine 
Abieluvõimetõendite väljastamine
Nime muutmine
Perekonnasündmuse dokumendid (registrisse sisestamine, tõendite väljastamine)

Tavanditeenused (surma registreerimine, matuste korraldamine, matusetoetus jmt)


Õigusaktid
Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus 
Nimeseadus 
Isikuandmete kaitse seadus 

Rahvastikuregistri seadus
Riigilõivuseadus
Rahvastikutoimingud, toimingute avaldused, õigusaktid (Siseministeerium)




Teenused, toimingud

Vastuvõtt lasteaeda 
Vastuvõtt põhikooli 
Vastuvõtt huvikooli


Toetused, soodustused

Tegevustoetused
Eraharidusasutuste tegevustoetus 
Haridus- ja noorsooprojektide toetus 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning stipendium 
Noortekeskuste tegevustoetus

Sotsiaaltoetused
Esimesse klassi mineva lapse toetus 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Lasteaia sõidutoetus

Soodustused õpilastele
• hallatavate koolide huviringides tasuta osalemine
• hallatavate huvikoolide õppetasust vabastuse võimalus 


Teenused, toimingud

Abivahendi vajajale
Asendus- ja järelhooldusteenus
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus
Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Varjupaigateenus
Viipekeele tõlketeenus
Võlanõustamisteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)
Vältimatu sotsiaalabi (supiköök, riide- ja toiduabi)

Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Häirenuputeenus
Nõustamine, abi
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Tavanditeenused 
(surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)


Sissetulekust sõltuvad toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Asendushooldusel viibiva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus
Hoolduspere toetus
Juhtkoera ülalpidamise toetus
Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus
Lasteaia sõidutoetus
Lapse sünnitoetus
Leinatoetuslaagris osalemise toetus
Matusetoetus
Puudega lapse hooldaja toetus
Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikute toetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Riiklikud toetused

Riiklikud toetused ja hüvitised (eesti.ee)
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet)

Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Sotsiaalprojektide toetus ja MTÜ-de tegevustoetus
Terviseprojektide toetus
Toetus noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmiseks

Veebilehel kasutatakse küpsiseid