Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Korruptsiooni ennetamise eesmärk on aidata kaasa avalike ülesannete erapooletule ja ausale täitmisele, tõsta korruptsioonijuhtumite ennetamise teadlikkust ja maandada korruptsiooni (ametiseisundi kasutamine eelise saamiseks, mõjuvõimuga kauplemine jmt) tekkimise riski. Korruptsiooni ennetamise õiguslikud alused ja vastutus kehtestatud kohustuste rikkumise eest on reguleeritud korruptsioonivastases seaduses.

Korruptsioonivastane seadus (KVS)
korruptsioon.ee (korruptsiooniteemaline info, juhendid, õppematerjalid jms)
• Juhised korruptsiooni ennetamiseks hallatavate asutuste juhtidele


Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele peavad kohalikul tasandil huvide deklaratsiooni esitama volikogu ja linnavalitsuse liikmed. 

Vastavalt Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 otsusele nr 47 peavad huvide deklaratsiooni esitama ka järgmised ametiisikud:
1. Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuse juht, hallatava asutuse juht
2. Pärnu linna valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse liige, nõukogu esimees
3. Pärnu linna asutatud sihtasutuse juhatuse liige, nõukogu esimees

• Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks.
• Huvide deklaratsioonid tuleb esitada ning nendega saab tutvuda e-maksuametis

• e-maksuamet
Deklaratsiooni esitamise juhised (korruptsioon.ee)


Ametiisikutele on kehtestatud KVSis toimingupiirangud ning neist tulenevalt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:
1. otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku (KVS § 7) suhtes
2. ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust
3. ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktidele 4, 5 ja 7 tuleb toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata, avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/omavalitsuse veebilehel viivitamata ja alaliselt.

Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:
1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
3) linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Hetkel teateid toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta ei ole.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid