Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord
Üldised kujundusprintsiibid müügikoha hooajalisele laiendusele ja hooajalisele müügikohale
Pärnu muinsuskaitseala kaitsekord
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis

NB! Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis müügikoha hooajalise laienduste kavandamisel tuleb muuhulgas arvestada Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorras kehtestatud nõudeid:
• uued linnakujunduse elemendid (linnamööbel, päikesevarjud, müügikohad, tegevuskoha tähised, info- ja reklaamikandjad, liikluskorraldusvahendid, tänavapostid jms) kavandatakse ümbritsevat keskkonda arvestavalt ning paigaldatakse viisil, mis ei kahjusta kultuuriväärtuslikke hooneid, arheoloogilist kultuurkihti ega kõrghaljastust
• hooajaline tänavakohvik, kauplemiskoht jms rajatakse tänavapinnale, ilma eraldi kõrgema terrassitasapinna ja täispiirdeta, välja arvatud juhul, kui aluspind seda ei võimalda


Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamine linnamaale

• Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks linna maale tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos vajalike lisadega.
• Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus .doc; e-vorm

Taotluse lisad:
1) asendiplaan (M 1: 200 – 500), kus on näidatud hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud
2) aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega
3) värvifoto (digitaalne) hoonest, mille ette või millega vahetult külgnevalt hooajaline laiendus paigaldatakse
4) kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto(digitaalne)
5) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn
6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse.

Blanketil (.doc) täidetud taotlus ja lisadokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


Hooajalise ehitise ja ajutise müügikoha paigaldamine erakinnistule

Allolev juhend on mõeldud hooajaliste ehitiste kohta, mida kasutatakse avalikkusele suunatud teenuste pakkumiseks erakinnistutel ja mille kasutamise aeg on kuni kuus kuud.

Hooajalist ehitist, mille kasutusotstarve erineb katastriüksuse sihtotstarbest, võib lubada:
• kui selle ehitamine ei ole vastuolus avalike huvidega ja väärtustega ning on linnaelu seisukohast oluline
• kui selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust linnaruumis

Kooskõlastamine
• hooajalise ehitise kujundus ja asukoht tuleb kooskõlastada planeerimisosakonna arhitektidega, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal asuva ehitise puhul Muinsuskaitseametiga
• kooskõlastamiseks vajalikud joonised tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne hooajalise ehitise kasutamist

Kooskõlastamiseks tuleb esitada:
1) asendiplaan (M 1: 200–500), kus on näidatud ehitise asukoht ja mõõdud
2) värvifoto koos hoonega, mille ette või millega vahetult külgnevalt ehitis paigaldatakse
3) terrassi või aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega
4) inventari, sh varjude kasutamisel nende lahendused ja paiknemine (värvifoto)
5) maaomaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn
6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse
7) ajutise ehitise kasutamise aeg.

Kujunduspõhimõtted:
• ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see ei tekita ohtu inimeste elule, tervisele, varale ega keskkonnale
• ehitis peab oma välisilmelt sobima linnaruumi, kavandatavasse asukohta ja olema esteetiliselt vaadeldav
• ehitis peab olema kvaliteetse ja turvalise konstruktsiooniga, kasutades keskkonda sobivaid materjale
• kujunduses on soovitatav kasutada Pärnu linna sümboolikat

• ehitise juurde rajatava aluspõranda/terrassi kõrgus võib olla kuni 20 cm katendi pinnast (võimalusel terrasse mitte kavandada)
• aluspõranda küljed peavad olema kogu ulatuses kaetud, aluspõranda kandekonstruktsioon peab olema varjatud
• terrassi võib piirata või kujundada konteinerhaljastusega või muu ümbruskonda sobiva vaadeldava lahendusega
• piirde kõrgus võib olla kuni 80 cm katendi pinnast (vältimaks oluliste vaadete sulgemist linnaruumis)

• päevavarjud/markiisid peavad asukohta sobima (nt võib kasutada heledaid tekstiilist varje)
• varjude kujundus (värvilahendus, suurus, konstruktsioon jne) ning asukoht tuleb kooskõlastada koos ehitisega
• prügiurnid peavad olema korrektse välimusega, tagada tuleb nende korrashoid ning regulaarne tühjendamine

Lubatud ei ole:
• kasutada plastamassist ning asukohta mitte sobivat välimööblit
• kasutada kujunduses kunsttaimi
• ladustada tühja taarat, kaubakaste jms
• paigaldada ehitisest väljapoole külmikuid, müügilette jms.

Hooajalise ehitise kasutamise lõppemisel tuleb kogu ehtis k.a terrassid, piirded, varjud jms likvideerida.

Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Asendiplaanide ja eskiisjooniste näidised
Näidis 1
terassi naidis1
Näidis 2
terassi naidis2
Näidis 3
terassi naidis3

Veebilehel kasutatakse küpsiseid