Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

- Välireklaami paigaldamise eeskiri 
- Reklaamimaks 
- Linnavara kasutustingimused reklaamikandja paigaldamisel ning tasumäärad (tingimused on korralduse lisana)

Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus
- Reklaamimaksu deklaratsioon .XLS ; .DOTX

• Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.
• Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.
• Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

Reklaamiloa taotlemiseks esitada:
 1) vormikohane taotlus;
 2) välireklaami ja reklaamikandja kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) asendiskeem, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
 4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 5) omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
 6) struktuuriüksuse lubav otsus või nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele ja linnakinnistule;
 7) transpordiameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
 8) taristu- ja ehitusteenistuse väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
 9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek või luba, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni või ühendatakse tänavavalgustuse võrguga;
 10) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
 11) kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustikuga.

Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
 3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
 4) paigaldama välireklaami kooskõlas ehitusseadustikuga;
 5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
 6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
 7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
 8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates

NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute ja linnakujunduse peaspetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
524 6280 
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid