Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
2. Konkursi "Kaunis Kodu" tulemuste kinnitamine
3. Riigihanke "Pärnu Lydia Koidula pargi rekonstrueerimine" pakkumuse läbivaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine
4. Preemia eraldamine
5. Välislähetus
6. Nõukogu liikmete nimetamine (OÜ SuFE)
7.–10. Ehitusloa andmine
11. Pärnu linnas Ehitajate tee 8 hoonete koha-aadresside määramine
12. Põlendmaa külas Sillingu ja Lepaääre piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Ehitusloa andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
2. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024–2028 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


1. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramine
2. Arvamuse avaldamine ARC Repair OÜ keskkonnakaitseloa andmisele
3. Nõukogu liikmete nimetamine (SA Tõstamaa Hooldekodu ja SA Pärnu Muuseum )
4. Volituste andmine
5. Audru Spordihoone detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3, Kõrtsi tn 5 ja Pärlimõisa tee 25 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Pärnu linnas Jüri tn 2 ja Sauga jõe kallasrada L4 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.–14. Ehitusloa andmine
15. Arvamus Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Ülevaade istungist


1. Pärnu noorsportlase stipendiumi väljaandmise kord
2. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 31.08.2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Pärnu linna Noortevolikogu põhimäärus
5. Pärnu linna 2023. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
6. Kabriste külas Niiduranna ja Kiraranna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
7. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Pärnu linnas Põldeotsa külas Kalaääre, Kalaserva, Rätsepa ja Mätta kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Pärnu linnas Tuuraste külas Ristikheina, Rätsepa ja Metsamihkli kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
11. Kastna külas Merikoha kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Lootsi tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Raba tn 28a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14.–17. Ehitusloa andmine 
18. Papsaare küla, Kaubasadama tee 13 sihtotstarbe muutmine
19. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
20. Pärnu linnavalitsuse 28. novembri 2022 korralduse nr 767 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06.02.2023 korralduse nr 96 "Sporditegevuse toetuse eraldamine" muutmine
3. Pärnu Haldusteenused arengukava koostamise algatamine
4. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta
6. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
7. Pärnu Linnavalitsuse 10.04.2023 korralduse nr 261 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse korralduse nr 233 muutmine“ muutmine
8. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 49
9. Tee-ehitusloa andmine Paikuse alev, Teeveere tänav L1// L2// L3// Kastani tee T1// Teeveere park
10. Pärnu linnas Haapsalu mnt 9 ja Haapsalu mnt 11 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Kalamehe tn 8, Kalamehe tn 10, Tui tänav T3 ja Kalamehe tänav T2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas Tarva tn 7a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
3. Eluruumide üürile andmine
4. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu üleandmiseks
5. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks ja muutmiseks
6. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Sundvalduse seadmine 
9. Tee ehitusloa andmine 
10.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine ning otsustus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
17.–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine

Ülevaade istungist


1. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjale Nurme–Papsaare tee
2.–5. Ehitusloa andmine 
6.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas, Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Pärnu linnas Rääma tn 7c hoonete koha-aadresside määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 10.04.2023 korralduse nr 260 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, Jõesaare ja Ööbiku kinnistud“ muutmine

Ülevaade istungist


1. –2. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
3. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Nooruse tee 2a
4. Kohanime määramine
5. –9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Lina tn 18 ja Lina tänav T6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas Hobuse tn 17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas Riia mnt 177 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Tasandusrühma moodustamine Pärnu Tammsaare Lasteaias
2. Riigihanke ,,Laptop-arvutite rentimine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine
3. Ametisse kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituser korraldamise kellaaegade osas
5. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine
6. Ehitusloa andmine, Valgeranna küla, Rannaveere tee 2
7. Papsaare külas Kaubasadama tee 21 kinnistu, Kaubasadama tee T6 kinnistu ja Elu tee 56 kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine
8.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11.–13. Sundvalduse seadmine 
14. Välislähetus
15.  Ehitusloa andmine, Silla küla, Kuigu põik 6

Ülevaade istungist


1. Tee ehitusloa andmine Raba tn - Lai tn silla pealesõidud
2.–4. Ehitusloa andmine 
5. A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Vaide lahendamine 
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 16.01.2023 korralduse nr 29 muutmine
8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 03.07.2023 korralduse nr 460 muutmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 08.06.2020 korralduse nr 374 „Kinnisasjadele Lai tänav T2 ja Lai tn 3 isikliku kasutusõiguse seadmine PK Arendus OÜ kasuks“ muutmine
10. Pärnu linn, Mere pst 22 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmise täpsustamine
11.–12. Tasuta parkimisloa andmine 
13. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
14. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilasvedu 2023-2026“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
15. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
16.–17. Toetuse eraldamine
18. Pärnu Raeküla Kooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 47 „Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava“ muutmine
2. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
3. Teede ja tänavate sulgemise kord
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
6. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja muutmine ja kinnitamine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjale Põldeotsa tee
8. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, kinnistu 5680130 Kuigu tee L7
9. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Põllu tn 1a kinnistu
10. Linnavara võõrandamine
11. Kinnisasja Sauga jõgi L3 osa otsustuskorras kasutusse andmine Helliston OÜ
12. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
13. Kinnisasjade Reiu jõgi ja Vabaõhulava osade otsustuskorras kasutusse andmine Reiu Puhkemaja OÜ
14. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu muutmiseks
15. Pärnu linnas Papsaare külas Kaasiku kinnistu detailplaneeringu algatamine
16. Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu linnas Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Projekteerimistingimused sademevee lahenduse ja kergliiklustee rajamiseks Pärnu linn Lille tänav T7 ja T8 Kirsi ja Hariduse tänavate vahel
19.–25. Ehitusloa andmine 
26. Kohanime muutmine


1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite eraldamine
3. Maksusoodustuse taotluse rahuldamata jätmine
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Arukase tn 8
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Ranniku küla, Kadakaranna
6. Pärnu linnas Ehitajate tee 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Pärnu linnas Suur-Jõekalda tn 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Vaide tähtaja pikendamine Lubja 60 ja 62
9. Pärnu Linnavalitsuse 08.06.2020 korralduse nr 374 „Kinnisasjadele Lai tänav T2 ja Lai tn 3 isikliku kasutusõiguse seadmine PK Arendus OÜ kasuks“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 19.06.2023 korralduse nr 411 "Õpilaspreemia määramine kuld - ja hõbemedaliga lõpetajatele" muutmine

Ülevaade istungist


1. Õpilaspreemia määramine kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele
2. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
3. Raba-Lai tänava silla ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ja ehitusloa väljastamine
4.–6. Ehitusloa andmine 
7. Tee-ehitusloa andmine Silla küla, Sambla tänav
8.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Malda küla, Ranni sihtotstarbe muutmine
13. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse eraldamine
15. Ühisomandi lõpetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 20.04.2020 korralduse nr 242 "Pärnu Linnavalitsuse hallatava asutuse Pärnu Haldusteenused tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine

Ülevaade istungist


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Ehitusloa andmine Pärnu linn Rääma tn 7d
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kahva tee 3a
4. Pärnu linnas Ehitate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Paikuse alevis Jõekalda tee 15, Jõekalda tee 15a, Jõekalda tee 15y, Jõekalda tee 11 ja Vabaõhulava kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine
6. Kinnisasja Pärnu jõgi otsustuskorras kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks MTÜ Vikerkaare Sadamaarendus
7. Hajaasustuse programmi projektide rahastamine
8. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
9. Arvamuse avaldamine Refeus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332789 taotluse muutmisele

Ülevaade istungist 


1. Ametist vabastamine
2. Ametisse kinnitamine
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Laste arvu suurendamine
5. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamie kellaaegade osas
6.–8. Ehitusloa andmine
9. Tee ehitusloa andmine Niidu tänav T1 / Oja tänav T17 kõnniteed
10. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Ringi tn 1
11. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn, Lai, Vingi, Vanapargi ja Riia mnt tänava maa-aladel
13. Pärnu linnas Paikuse alevis koha-aadresside muutmine
14. Linnavara võõrandamine
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
16. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse kohta
17. Arvamuse avaldamine ARC Repair OÜ keskkonnaloa taotlusele
18. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Lille tn 18a

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2022 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu Linnavalitsusele
4. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Pärnu Linnavolikogu pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole" eelnõu kohta
5. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse "Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine
2. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa andmine Rail Baltica terminali juurdepääsuteed
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
8. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 19.09.2022 korralduse nr 615 „Sundvalduse seadmine elektrilevi kasuks „ muutmine
9. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
10. Eluruumi üürile andmine
11. Arvamuse avaldamine OÜ Pro-Anno keskkonnaloa taotlusele
12. Riigihanke „Audru osavalla Männituka Lasteaia hoone juurdeehitus“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus Paikuse osavallas“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
15. Vaide lahendamine Surfiala Kolevant OÜ
16. Pärnu linna 2023. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
17. Tasuta parkimislubade andmine Lääne Ringkonnaprokuratuurile
18. Maamaksumäärade kehtestamine
19. Üldplaneeringute ülevaatamine
20. Pärnu linnas, Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Veski tn 1b kinnistu osas
21. Mere pst 22 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine
22. Nõusoleku andmine Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 33 „Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmiseks
23. Välislähetus

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Destination Pärnu
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei 17.04.2023 otsusele nr 3-5.3/1 „Elukohaandmete muutmata jätmine“ esitatud vaide lahendamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine ja mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektidele toetuse eraldamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Pardi tn 38 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnas, Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
14. Riigihanke „Audru osavalla Männituka Lasteaia hoone juurdeehitus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
15. Ehitise peremehetuks tunnistamine
16. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
17. Tervist edendava projekti toetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Kaasava eelarve 2023 väljakuulutamine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Audru alevik Kolmnurga tn 5
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kase tn 8a kinnistul
9. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Saulepa küla, Piilemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Ranniku küla, Põlde koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnisasjal Kadaka tee.
13. Üürilepingu sõlmimine
14. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2023 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid