Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
1. Kaasava eelarve 2022 väljakuulutamine
2. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Tammiste hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks kellaaegade osas
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2022 korralduse nr 872 muutmine
9. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2022 korralduse nr 106 ja 15.03.2021 korralduse nr 160 muutmine
10. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn Härma tn 14
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tee 10
14. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Pardi tn 17a
15. Ehitusloa andmine Pärnu linn Marksa küla Lõhevahe
16. Ehitusloa väljastamine Papsaare küla Meremetsa tee 21
17. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Käärasoo tee 19
18. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Tõstamaa alevik, reformimata maaüksus
19. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine

Ülevaade istungist

1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Pärnu linnas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas Lubja tn 41 koha-aadressi muutmine
5. Pärnu linnas Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Pärnu linnas Rõugu tn 14 koha-aadressi ja sihtotstarbe määrmaine
7. Pärnu linnas Kesk tn 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Komisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


1. Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine
6. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuse eraldamine
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tn 8a
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 1
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 10
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 12
11. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kotka tee 12
12. Tee ehitusloa andmine Papiniidu tänav T2
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu
14. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
15. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5
16. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5 abihoone
17. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
18. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Pärnu linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
22. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistute osas
23. Ettevõtlustoetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel

Ülevaade istungist

Rannaniitude asukohakaart


1. Volituste andmine
2. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
3. Ametist vabastamine
4. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kampaania “Värvid linna!” väljakuulutamine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lai tn 10
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Kurvitsa tn 9
8. Ehitusloa andmine Kastna küla, Piibelehe
9. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahenurme tn 7
10. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 44
11. Männikuste küla, Männikuste-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Paikuse alevis Jõekalda tee 13 ja Jõekalda tee 17, Jõekalda tee 17y piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.16. kehtetuks tunnistamine ja sihtotstarvete määramine
14. Eluruumi üürile andmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
17. Linnavara võõrandamine (korterid Lavassaares, kinnistu Tõstamaal)
18. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ pakkumuse tagasilükkamine

Ülevaade istungist

1. Pernova hariduskeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Komisjonide koosseisude kinnitamine
4. Paikuse alevikus Käärasoo põik 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
5. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 26 „Pärnu linn, Liu küla, Rüssa tee 2 ja Möldri koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
7. Linnavara kastutusse andmine valikpakkumisel
8. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „ Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele “ juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“ raames osutatavate teenuste hinnakirja muutmise eelnõu
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamise eelnõu
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas Lootsi tn 2 // Sadama tn 1 ja Sadama tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine
9. Lagre tee 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneerignu kehtestamine
13. Pärnu linnas Niidu tn 18b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Saulepa küla, Reinu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
16. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele 
17. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke „Audru osavalla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistutel
8. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–12. Sundvalduse seadmine 
13. Nõusoleku andmine kinnistu kinnistusraamatu registriosa nr 2649505 jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks
14. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
15. Arvamus Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning kõigi pakkumuste tagasilükkamine
17. Härma tn 16 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
18. Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine
19. AS Pärnu Vesi põhikirja muutmine
20. Rahvusvahelisest organisatsioonist „The European Historic Thermal Towns Association“ väljaastumine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linna haldusterritooriumi avalikus ruumis lõpetada kohustuslik kaitsemaski kandmise kohustus“ eelnõu juurde
22. Arvamus „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta (rongiühendus)

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke „Pärnus, Munamäe pargiala skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Eluruumide üürile andmine (Rohu tn 119)
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 15 teenindusmaa määramine
26.–27. Sundvalduse seadmine 
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Vahenurme tn 7 kinnistule
29. Arvamuse andmine
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ukraina abistamise fondi loomine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalprojekti toetuse kasutamise eelnõu
2.-5. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
6. Pärnu linnavalitsuse 27.12.2021 korralduse nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
7. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
8. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetluse lõpetamine
9.–11.. Tasuta parkimisloa andmine 
12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine (korter Kiviõli linnas)
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu 17 mõtteline osa)
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale Kivimaa tee kergliiklustee ehitamiseks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Metrx OÜ
17. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, hanke osas 1 pakkumuse edukaks tunnistamine, hanke osas 2 ja 3 pakkumuste tagasilükkamine ning hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahtramäe tee 8
20. Kohanime määramine - Rannaveere tee
21. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
22. Pärnu linnas Raba tn 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
2.–4. Ehitusloa andmine 
5.–7. koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
8. Sundvalduse seadmine Pärnu jõgi
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako detailplaneeringu kehtestamine
11. Paikuse alevis Männiku tn 3 detailplaneeringu kehtestamine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras MTÜ Rääma Noorte Ühing „Noorus“

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 29. oktoobri 2020 korralduse nr 660 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Volituste andmine
3. Tervise projektide toetamine
4. Teenistuskohtade hindamise kord
5. Tulemuspalga määramise ja maksmise kord
6. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
7. Erahuvikoolidele tegevustoetuse eraldamine
8. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Aruvälja küla, Põllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Tõstamaa vallavalitsuse 07.11.2006 korralduse nr 70-E „Maa ostueesõigusega erastamine” muutmine
15.–16. Sundvalduse seadmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Pärnu linnas, Lao tn 1 kinnistul
18. Sundvalduse seadmine 
19. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine hanke osas

Ülevaade istungist


1. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde (hoonestusõiguse kord)
2. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ juurde (lastega pered)
3. Raba tn 32 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
4. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu eakate koostöökogu moodustamine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid