Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Toetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 08.12.2023 otsusele nr 3-5.4/845 esitatud vaide lahendamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Pikk tn 20 ja Pikk tn 20a piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Papsaare külas Maidle-Sepa jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Liiva külas Metsa jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2023 korralduse nr 302 „Restaureerimistoetuste eraldamine“ muutmine
11.–13. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele Õuna tänav T1
15. Arvamuse andmine Kivimäe III kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. Hoonestusõiguse omanikule langemine (Lille tn 1b)
17. Pärnu Linnavolikogu määruste muutmine
18. Arvamus Pärnu Linnavolikogu pöördumise "Pärnu Linnavolikogu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses Paikusel asuva politsei- ja piirivalvekolledži kavandatava sulgemisega" eelnõu kohta


1. Volituste andmine
2. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine
3. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
4. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
5. Sporditegevuse toetuse eraldamine
6. Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamine
7. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
8. Erahuvikoolidele tegevustoetuse eraldamine
9. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade arvu muutmine
11. Papsaare küla Elu tee 37 detailplaneeringu algatamine
12.–17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18.–19. Ehitusloa andmine 
20. Ehitusloa andmisest keeldumine 
21. Kinnisasjade 19114 Audru-Valgeranna tee, 19115 Kuldlõvi tee ja 19113 Ranna tee tasuta omandamine Eesti Vabariigilt
22. Riigihanke „Parkimisautomaatide rent ja hooldus perioodil 01.04.2024-30.03.2029“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
23. Pärnu Linnavalitsuse 29.01.2024 korralduse nr 52 „Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks“ muutmine
24. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele Elu tee L3 ja Kaubasadama tee T5
25. Jalgrattaliikluse strateegia heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2023 korralduse nr 808 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
2. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
3. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine 2024. aastal
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
6. Toetuse eraldamine
7. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused
8. Sporditegevuse toetuse pearaha arvestamise alused
9. Pärnu Linnavalitsuse 01.02.2021 määruse nr 1 „Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend“ muutmine
10. „Pärnu turismisihtkoha strateegia 2025–2029“ koostamise algatamine
11. Ehitusloa kehtivuse muutmine 
12.–17. Ehitusloa andmine
18. Pärnu linnas Haapsalu mnt 36 // 38 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Kapteni tn 4/ Sadama tn 5
20. Raha eraldamine reservfondist
21. Munitsipaalharidusasutuste 2024. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Papsaare külas kohanime määramine
3. Pärnu linnas Mai tn 75 – 101 ja Mai tänav T1 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
4. Erakutseõppeasutusele toetuse eraldamine
5. Ametisse kinnitamine
6. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
7. Eluruumi üürile andmine
8. Riigihanke „Pärnus, Raba tänava projekteerimine ja ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Pärnu Linnavalitsuse 29.01.2024 korralduse nr 52 muutmine

Ülevaade istungist


1. Noortekeskusele tegevustoetuse eraldamine
2. Pärnu linna 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
3. Sporditegevuse toetuse eraldamine
4. Tõstamaa rahvamaja arengukava kinnitamine
5. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
6. Riigihanke „Pärnus, Raba tänava projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
7. Tuuraste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse avaldamine
8. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
9.–11. Ehitusloa andmine 
12. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Energia tn T2
13. Pärnu linnas Pähkli tn 13 kinnistu detailplaneeringu algatamine
14. Pärnu linnas Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnagalerii kolleegiumi moodustamine
2. Pärnu Linnagalerii ruumide hinnakirja kinnitamine
3. Avatud kultuurikeskuse tegevustoetuse eraldamine
4. Paikuse alevi Uue-Jakobi detailplaneeringu vastuvõtmine ja KSH mittealgatamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Päikese Koolile
9. Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 364 ja 19.09.2022 korralduse nr 615 muutmine.
10.–14. Sundvalduse seadmine
15. Pärnu Linnavolikogu 15. oktoobri 2020 määruse nr 17 „Pärnu Spordikeskuse põhimäärus“ muutmine
16. Pärnu Linnavolikogu 04. oktoobri 2018 määruse nr 47 „Seljametsa Rahvamaja põhimäärus“ muutmine
17. Pärnu linna 2024 aasta eelarve (eelnõu II lugemine)
18. Esplanaadi tn 2a vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
2. Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
3. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 9 jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Seljametsa külas Kõrsa turbaraba sihtotstarbe muutmine
7. Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse eelnõu määruse "Sotsiaaltoetuste suuruste määramine" muutmine
2.–3. Volituste andmine
4. Spordiprojektile toetuse eraldamine
5. SA Endla Teater nõukogu liikme nimetamine
6. Maamaksuvabastuse määramine
7. Pärnu Linnavalitsuse 13.11.2023 korralduse nr 729 "Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistluse väljakuulutamine" muutmine
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Papsaare küla Salme tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 53 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Pärnu linnas Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Savi tn 35 kinnistule
13. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Papiniidu tänav T6
14.–16. Ehitusloa andmine 
17. Kohanime määramine
18. Seljametsa külas Tondi ja Raba-Tondi piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Ehitajate tee T17 ja Ehitajate tee T1
20. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks Paikuse alevikus kinnisasjale Vesiroosi tänav
21. Pärnu Linnavalitsuse 10.10.2022 korralduse nr 653 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu noorsportlase stipendiumi eraldamine
4. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Parkimistasu kehtestamine“ eelnõu kohta
5. Arvamuse andmine Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta
6. Tasuta parkimislubade andmine kohalike omavalitsuste ametiasutusele ja riigiasutusele Pärnu Keskraamatukogule, Sotsiaalkindlustusametile ja Tööinspektsioonile
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjal Lao tn 5
8. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele
9. Papsaare külas Välja tee 15a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu Linnavalitsuse 04.12.2023 korralduse nr 789 "Kampaania „Värvid Linna!” tulemuste kinnitamine" muutmine
11.–12. Ehitusloa andmine 
13. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn Mõrra tänav T1
14.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Tasuta parkimislubade andmine kohalike omavalitsuste ametiasutustele, Lääne Ringkonnaprokuratuurile, Rahandusministeeriumile
2. Loa andmine laenu võtmiseks
3. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2003 otsuse nr 9 "Pärnu Linnagalerii põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnagalerii põhimäärus
5. Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2014 otsuse nr 59 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
6. Rail Baltic teemaplaneeringu kooskõlastamine
7. Paikuse alevis Käärasoo elamukvartali detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
3. Vabariigi Valitsuse korralduse „Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ vastuvõtmine“ eelnõule arvamuse andmine
4. Ehitusloa andmine Silla küla, Puraviku tn 3
5. Vaide tähtaja pikendamine Esplanaadi 2a
6. Riigihanke „Kütuse ostmine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ning pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Tasuta sõiduõiguse andmine
2. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 11.12.2023 korralduse "Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine" muutmine
4. Pedagoogilise praktika stipendiumi eraldamine
5. Preemia eraldamine
6. Sihtasutuse Endla Teater asutajaõiguste teostaja nimetamine ja asutajaõiguste teostajale juhiste andmine
7.–13. Ehitusloa andmine
14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele
15. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks

Ülevaade istungist


1. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
2. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine muutmine
3. Audru alevikus Õuna tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Audru alevikus Lagle tee 1 kinnistule
5.–8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Nurmenuku tn 4/1
10. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla Ihna tee Kuutani tee Tupa tee
11. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
12. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldus- ja remonditööd 2024-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnisasjal Popi.
14. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Raba tn 12a
15. Kinnisasja Platsi koormamine reaalservituudiga kinnisasjade Kõrkja ja Mereranna kasuks
16. Moodustatava kinnisasja Põlde tee Papsaare külas tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks seatud reaalkoormatise kustutamine
17.–18. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla IV ja VII piirkonnas 2023-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldus- ja remonditööd 2024-2026“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 12. juuni 2023 korralduse nr 407 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu Linnavalitsuse poolt Kuninga tn 25 kinnistule Hotell Victoria laiendamiseks 04.10.2023 otsusega nr 3-5.4/655 väljastatud ehitusloa vaide lahendamine
6. Tee ehitusloa andmine 
7. Suurpõgenemise mälestusmärgi asukoha kinnitamine
8. Silla küla Jõekalda tee 101 kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Lehola tn 43 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Tammuru külas katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
12. Kastna külas Kastna Mõisa Metsaga Keldrimägi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. „Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024-2028“ vastuvõtmine
14. Pärnu Linnavolikogu 16. septembri 2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
15. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Kadaka tee ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine
16. Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 16.12.2021 määruse „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend“ muutmine“ eelnõu kohta
18. Ametist vabastamine
19. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoolekogusse
20.–21. Ametisse kinnitamine
22. Pärnu Linnagalerii arengukava koostamise algatamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid