Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linna 2022. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Pärnu linnas Saugamõisa detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse “Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine” eelnõu juurde
4. „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ muutmine
5. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamise muutmine
6. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa Rahvamaja arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
8. Kampaania “Värvid Linna!” tulemuste kinnitamine
9. Ehitusloa andmine, Eassalu küla, Saviste
10. Pärnu linnas Merekalda tn 15a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Mündi tn 35 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Rammuka külas Panga koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kastna külas Rüssa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Jõõpre külas Pajunurga sihtotstarbe muutmine
15. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Tammiste tee 6b kinnistu
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Pärnu linnavalitsuse 19.11.2021 korralduse nr 791 „Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ lisa nr 8 asendamine
21. Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
22. Tasuta parkimislubade andmine rahandusministeeriumile ja sotsiaalkindlustusametile
23. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla III, VII ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
24. Pärnu linna 2023. aasta eelarve
25. Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuut
26. Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 11 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
27. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine
28. Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõu kohta
31. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta
32. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tori vallas, Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade täiendamine
4.–5. Ehitusloa andmine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 50 kinnistule
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Ermistu külas Seemeli kinnistule
8.–9. Vaide_lahendamise_tähtaja_pikendamine
10. Seljametsa külas Nurme katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Jõõpre külas kinnistutele Välja, Teispere, Põldeotsa
12. Kinnisasja Uulu kalmistu jagamisel moodustatud katastriüksuse 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla I, IV ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
14. Tasuta parkimislubade andmine Tööinspektsioonile
15. Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022-2027 heaks kiitmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2022 korralduse nr 674 „Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine“ muutmine
3. Kinnisasjade otsustuskorras omandamine ja võõrandamine
4. Arvamuse andmine Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
5. Pärnu Linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
6.–9. Ehitusloa andmine 
10. Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lindi küla, Karu ja Männitoa kinnistud ning Lavassaare alev, Karja tn 2 ja Pärna tn 3 kinnistud
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Paikuse alev, Vesiroosi tn 10 ja Vesiroosi tänav kinnistud
14.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2022/2023. õppeaastaks
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse võistlustel, laagrites, konkurssidel osalemise toetuste ja stipendiumite eraldamine
5. Pernova Hariduskeskuse arengukava kinnitamine
6.–11. Ehitusloa andmine
12. Tee ehitusloa andmine 
13. Alu küla, Jalaka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Jõeserva tee 8, Jõeserva tee 21 ja Lehtmetsa tee 1 kinnistutele
15. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla kolmes piirkonnas 2022-2023“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
18. Papli 8 vaide lahendamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sirmiku tn 3 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Jõekalda tee 42a kinnistule

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Linnavara võõrandamine otsustuskorras“

 

Ülevaade istungist


1. Audiitori määramine
2. Ehitise peremehetuks tunnistamine
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid