Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. MTÜ Eesti SV Tugigrupid sotsiaalprojekti eelnõu
2.-20. Volituste andmine
21. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine
22. Liikmeõiguste teostajate määramine
23. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine
24. Pärnu linnavalitsuse osavallakeskuste põhimääruste muutmine
25.–29. Ehitusloa andmine 
30. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
31. Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
32. Jõõpre küla, Looga tee 18 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine
33. Saari küla, Toome koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
34. Arvamus Eassalu VIII liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
35.–36. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
37. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova hariduskeskus)
38. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (spordihalli treeningsaal)
39. Linnavara võõrandamine (hakkevõsa ja raiejäätmed)
40. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Pähkli kinnistu)
41. Pärnu linna 2022. aasta eelarve
42. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
43. Pärnu linna valimiskomisjon
44. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
45. Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanajõe tee 15 kinnistu osas
46. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
47. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
48. Noortekeskustele tegevustoetuse andmise kord

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist 
3. Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine
4.–6. Arvamused
7. Riigihanke „Liikluskorraldusvahendite hooldus Pärnu linna osavaldades“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
8. Riigihanke „Liikluskorraldusvahendite hooldus Pärnu keskuslinnas 01.01.2022 kuni 31.12.2026“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Riigihanke „Pärnu linna foorisüsteemide ja kergliiklusloendurite hooldus 01.01.2022 kuni 31.12.2026“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Sundvalduse seadmine
20. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine

Ülevaade istungist


1.–6. Volituste andmine
7. „Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine“ korraldus 605 kehtetuks tunnistamine
8. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2021.-2022. õppeaastaks
9. Pärnu linnavalitsuse 25. jaanuari 2021 korralduse nr 46 „Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
10. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
11. Lindi lasteaed-algkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
12. Toetuse eraldamine
13.–18. Ehitusloa andmine 
19. Pärnu linnas Aia tn 28 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Pärnu linnas Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Männi tn 12 kinnistule
23. Paikuse vallas Paikuse alevis Kasemaa katastriüksuse ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
24.–27. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
28. Sundvalduse seadmine 
29. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
30. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
31. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasja Kesklinna rand R1 jagamisel moodustatavale kinnisasjale

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Volituste andmine
3. Tõstamaa keskkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
4. Lindi lasteaed-algkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
5. Riigihanke „E-arvete haldusteenuse tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine” pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
7. Riigihanke „Linnavalitsuse hoone sisekoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
8. Riigihanke „Kontoritarvete ostmine“ pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 189a kinnistul
12.–13. Ehitusloa andmine 
14.–16. Koha-aadressi muutmine, määramine
17. Eluruumide üürile andmine Rohu 119
18. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Kuninga 34)
19. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjadele jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks Tõstamaal

Ülevaade istungist


1. Jõõpre kooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 14.09.2020 korralduse nr 536 „Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 84 „Sporditegevuse toetuse eraldamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9. Ideekonkursi „Pärnu Pika, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
10. Pärnu linnas, Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Lemmetsa külas Veikko-Tooma tee 2 kinnistule
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Keraamika tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
13.–19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
20. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel
21. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (spordihalli toitlustuskoht)
22. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele 
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjadele jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks 

Ülevaade istungist


1. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine
2. Tõstamaa keskkooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
3. Jõõpre kooli arengukava 2021-2035 kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 24.05.2021 korralduse nr 346 „Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
6.–10. Ehitusloa andmine
11. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
12. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu linn, Papsaare küla, Nurme tee L2 ja Nurme tee L3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korraldusele nr 531 esitatud vaide lahendamine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 18 kinnistul
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lõuna tn 20 kinnistul
17. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Nõusoleku andmine kinnisasja Suur-Jõe tn 57 ja kinnisasja koormava hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks
20. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lavassaare alev, Karja tn 2 kinnistu

Ülevaade istungist


1.–5. Volituste andmine
6. Koolivaheaegade muutmine Pärnu Raeküla koolis 2021/2022. õppeaastal
7. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine 2021/2022. õppeaastaks Pärnu Raeküla koolis
8. Raha eraldamine reservfondist
9.–11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12.–16. Ehitusloa andmine
17. Sundvalduse seadmine
18. Mai tn 3 kinnistu, Karja tänava pikenduse, kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna vahelise ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
19. Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas, Pärnu linnas kinnisasja Rehepapi tn 3 jagamisel moodustatavale kinnisasjale

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna ettevõtlustoetuse taotluste hindamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4.–14. Pärnu linna lasteaedade arengukavade kinnitamine
15.–16. Ehitusloa andmine 
17. Kohanime määramine 
18. Pärnu linnavalitsuse 10.02.2020 korralduse nr 81 „Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade ja kasutusse andmise tingimuste kehtestamine“ muutmine
19.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine 
24. Kinnisasjade tasuta omandamine 
25. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Pikk tn 14
26. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas, Pärnu linnas kinnisasja Rehepapi tn 3 jagamisel moodustatavale kinnisasjale
27. Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korralduse nr 375 muutmine
28. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 "Linnavara kasutusse andmine" muutmine
29. Linnavara kasutusse andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Tee ehitusloa andmine Kiriku-Rebasefarmi tee
7. Tee ehitusloa andmine Talli tänav T1 ja Turu tänav T3
8.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Lemmetsa küla, Nigula tee ja Nigula tee L2 katastriüksuste Tori valla munitsipaalomandisse andmine ning sihtotstarvete määramine
15. Papsaare küla, Kulliaasa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnu linnavalitsuse 09.08.2021 korralduse nr 527 “Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine” muutmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Eluruumide üürile andmine
19. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
20. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
21. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid