Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated

1. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
2. Pärnu Tammsaare lasteaia arengukava kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.2022 korralduse nr 9 muutmine
5. XIII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
6. Toetuse eraldamine
7. Preemia eraldamine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Tohvri tee 3
9. Pärnu linnas Kibuvitsa 17 kinnistu detailplaneeringu algatamine
10. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mündi tn 18, 20, 22, 24, 26, 28 ja 30, Mureli tn 11 ja 13, Kuremarja tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 kinnistutele
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Pikk tn 16y kinnistu
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Toominga kinnistu
14. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 23
15. Pärnu linn, Lavassaare alev Mäe tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Silla külas Jõekalda tee 63 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Liiva külas Kadi koha-aadressi muutmine
18. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning otsustus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
19. Pärnu linnas Soo tn 2 õigusvastaselt võõrandatud maa osaline tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu Linnavalitsuse 29.10.2007 korralduste nr 776, 777, 778 ning 25.02.2014 korralduse nr 111 kehtetuks tunnistamine
20. Pärnu linnas Soo tn 2 maa mõttelise osa erastamine ning Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 110 kehtetuks tunnistamine
21. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lai tänav T4 ja Lai tänav T7
24. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Riia maantee T20 ja Rannametsa tee T3
25. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Linnaorkestrile
26. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
27. Pärnu linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik


1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu Ülejõe Lasteaia arengukava kinnitamine
8. Pärnu Kesklinna Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Pärnu Lasteaia Trall arengukava kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
11. Pärnu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
12.–15. Ehitusloa andmine
16. Pärnu linn, Männikuste küla, Köössa-Kadri ja Savitoa piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Kihlepa küla, Kalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Marksa küla, Mihkliaasa sihtotstarbe muutmine
19. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
20. Pärnu linnas Energia tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosades ning Paikuse osavallas“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine ja pakkujate kvalifitseerimata jätmine ning hanke osas 1 pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja hanke osas 2 kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Ulevaade istungist


1. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist

1. Tervist edendavate projektide toetamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06.03.2023 korralduse nr 158 „Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine“ muutmine
3. Pärnu linnas Papsaare külas Välja tee 15a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Ehitusloa andmimne Pärnu linn Nurmenuku 4
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papli tn 12
8. Hoonete koha-aadresside määramine
9. Seljametsa külas Tormi sihtotstarbe muutmine
10. Papsaare külas koha-aadresside muutmine
11. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Lauri kinnistu
12. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas 2023 ja 2024 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni moodustamine
14. Linnavara võõrandamine
15. Riigihanke „Rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse-Lehe etapp“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
16. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 09.aprilli 2018 määruse nr 8 "Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava kinnitamine
4. Pärnu Lasteaia Mai arengukava kinnitamine
5. Pärnu Kastani Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Pärnu linna üldplaneeringu koostamise meeskondade moodustamine ja planeeringu indikatiivse ajakava kinnitamine
7. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Angervaksa tee 4
8. Eassalu külas Küti koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Papsaare külas Ihna koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Lindi külas Paadi tee 15 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
11. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12. Elbu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta
13. Linnavara võõrandamine
14. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldustööd 2023 aastaks“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
15. Pärnu linnavalitsuse 20. mai 2019 korralduse nr 355 „Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Liblika Lasteaia arengukava kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. Tõstamaa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Aasa tn 16
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Angervaksa tee 11
7. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla, Jõeristi tee
8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn,Papsaare küla, Oblika tee
9. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 kinnistule
10. Pärnu Linnavalitsuse 09.01.2023 korralduse nr 23 muutmine
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Tasuta parkimislubade andmine Pärnumaa Omavalituste Liidule
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027
15. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. MTÜ Destination Pärnu liikmeks astumine
17. Papsaare külas Luige kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18. Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Erahuvikoolidele ja erakutseõppeasutusele tegevustoetuse eraldamine
4. Rohelise sihtkoha meeskonna moodustamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusteatise kandmine ehitusregistrisse 
8. Papsaare külas kohanimede määramine, kehtetuks tunnistamine ja ruumikuju muutmine
9. Pärnu linnas Ringi tn 46a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Kinnisasja Paide mnt 4a koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paide mnt 4b kasuks
13. Riigihanke ,,Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Pärnu linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
15. Pärnu linna kalmistute registri asutamine ja põhimäärus

Ülevaade istungist


1. Vahendite eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
3. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Toetuse eraldamine
6. Pärnu Linnaorkestri arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
8.–12. Ehitusloa andmine
13. Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Karja 26
16. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
17. Kinnisasjade Papsaare külas tasuta omandamine ja nõusoleku andmine Pärnu linna kasuks seatud reaalkoormatiste kustutamiseks
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnistule Pärnu linnas, Pärnu linnas Savi tn 40
19. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistu Lehtmetsa)
20. Kinnisasja Metsa tn 1 koormamine reaalservituudiga kinnisasja Laine tn 6a kasuks
21. Riigihanke "Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ pakkumuse läbivaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
2. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
3. Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamine
4. Pärnu Raeküla Kooli arengukava kinnitamine
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Sporditegevuse toetuse eraldamine
7. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
8. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11.–15. Ehitusloa andmine 
16. Liu küla, Päikese, Kivisiilu ja Ankru sihtotstarvete muutmine
17. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Valgeranna küla, Valgeranna kämping kinnistu
18. Vaide lahendamine 
19. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Maakohtule

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Haridusasutuste direktorite põhipalga kujunemise aluste kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste hindamiskriteeriumite ja piirmäärade kinnitamine
5. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2023-2025 kinnitamine
6. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2023-2026 kinnitamine
7. Audru Kooli arengukava 2023-2027 kinnitamine
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
10. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Toetuse eraldamine
13. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
14. Pärnu linnavalitsuse 18.05.2020 korralduse nr 308 “Seljametsa Rahvamaja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
15. Tee ehitusloa andmine, Pärnu linn, Uuemetsa tee jalgratta- ja jalgtee
16.–20. Ehitusloa andmine 
21. Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
24. Pärnu linnas Rääma tn 7d hoonete koha-aadresside määramine
25. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
26. Ametisse kinnitamine
27. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
28. Arvamuse avaldamine Eesti Kalapüügiühistu TÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
29. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30. Pärnu linnavalitsuse 28.11.2022 korralduse nr 782 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks muutmine“.
31. Eluruumide üürile andmine
32. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 „Linnavara kasutusse andmine“ muutmine
33. Kinnisasja Vana-Sauga tn 38b koormava hoonestusõiguse lõpetamine poolte kokkuleppel
34. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
35. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord
36. Pernova Hariduskeskuse põhimäärus
37.  Välislähetus

Ülevaade istungist


1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
2. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde
3. Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 määruse nr 11 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
2. SA Tõstamaa Mõis nõukogu liikmete nimetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.03.2022 korralduse nr 158 „Teenistuskohtade hindamise kord“ muutmine
4. Audru Männituka lasteaia osalustasudest vabastamine
5. Eralasteaedade tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
6. Munitsipaalharidusasutuste 2023. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine
7. Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
8. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine
9. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 14.02.2022 korralduse nr 121 „Seljametsa külas Jassi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmine
16. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja ehituskohustuse tähtaja pikendamiseks 
17. Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord
18. Pärnu linnavalitsuse 05.12.2022 korralduse nr 803 „Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine
2. Komisjonide koosseisude kinnitamine
3. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava koostamise algatamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Pärnu linn Kuldse Kodu tn 1
6. Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 365 muutmine.
7. Kinnisasja Mehaanika tänav T2 omandamine
8. Arvamuse andmine Reiu-Liiva liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele
9. Arvamuse avaldamine Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotlusele
10. Maamaksuvabastuse määramine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Pärnu linnas Kuninga tn 30a ja Kuninga tänav T3 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 määruse nr 20 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027“ muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine.
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine.

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
5. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvalamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori vallas Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine
12. Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistud Tõnne, Kadakaoja, Looniidu, Loona, Lauri, Metsataguse)

Ülevaade istungist


1. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu kohta
2. Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2022 korralduse nr 636 „Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus“ muutmine
4. Tõstamaa Keskkooli põhimääruse muutmine
5. Audru Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Arvamuse andmine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmistaotlusele
7. Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 24 „Parkimistasu kehtestamine“ ja 16.05.2013 määruse nr 14 „Pärnu Haldusteenused põhimäärus“ muutmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori valla ja Pärnu linna vahelise halduspiiri korrigeerimise algatamisega nõustumine
12. Kohanime ruumikuju muutmine
13. Papsaare külas Angervaksa teel koha-aadresside muutmine
14. Pärnu linna 2023. aasta eelarve (II lugemine)
15. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
16. Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 määruse nr 3 „Pärnu linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine
17. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Aeru tn 2

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid