Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Tammiste hooldekodu juhataja ametisse kinnitamine
2. Volituste andmine
3. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
4. Preemia eraldamine
5. Spordiprojektidele toetuse eraldamine
6. Sporditegevuse toetuse eraldamine/korralduse muutmine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja reaalkoormatise kustutamiseks
9. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Mere pst 15
10.–12. Sundvalduse seadmine 
13.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
17.–19. Ehitusloa andmine 
20. Arvamus „Kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse väljaandmise kord“ eelnõu kohta
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurdeist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid