Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke „Pärnus, Munamäe pargiala skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Eluruumide üürile andmine (Rohu tn 119)
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 15 teenindusmaa määramine
26.–27. Sundvalduse seadmine 
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Vahenurme tn 7 kinnistule
29. Arvamuse andmine
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ukraina abistamise fondi loomine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid