Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid 1. Õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
 2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite toetuste eraldamine
 3. Pärnu Raja lasteaia arengukava kinnitamine
 4. Pärnu muusikakooli arengukava kinnitamine
 5. Pärnu linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimääruse kinnitamine
 6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rohu tn 96 kinnistul
 7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
 8. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 9. Paikuse alevis Orunõlva tn 1 koha-aadressi muutmine
 10. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lindi küla, Parve tee 18 kinnistu
 11. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (hakkevõsa)
 12. Eluruumi üürile andmine
 13. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine
 14. Pärnu linnas Rohu tn 7a ja Rohu tänav T5 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 15. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist

Veebilehel kasutatakse küpsiseid