Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu Linnavalitsuse 17.01.2022 korralduse nr 31 „Pärnu linna 2022. ja 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava“ muutmine
2. Pärnu Spordikooli arengukava kinnitamine
3. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramine
4. Preemia eraldamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
9. Sundvalduse seadmine 
10. Riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Kinnisasja Riia maantee T23 otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Tallinn – Pärnu – Ikla maantee Pärnu - Uulu teelõigu ehitamiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid