Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2022/2023. õppeaastaks
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse võistlustel, laagrites, konkurssidel osalemise toetuste ja stipendiumite eraldamine
5. Pernova Hariduskeskuse arengukava kinnitamine
6.–11. Ehitusloa andmine
12. Tee ehitusloa andmine 
13. Alu küla, Jalaka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Jõeserva tee 8, Jõeserva tee 21 ja Lehtmetsa tee 1 kinnistutele
15. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla kolmes piirkonnas 2022-2023“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
18. Papli 8 vaide lahendamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sirmiku tn 3 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Jõekalda tee 42a kinnistule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid