Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. OÜ Kümblus vara tasuta omandamine vara jaotusplaani alusel
2. –3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 27.06.2022 korralduse nr 452 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite soetamiseks toetuse eraldamine“ muutmine
5. Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegilise tegevuskava koostamise algatamine
6. –8. Ehitusloa andmine 
9. Sundvalduse seadmine 
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn A.H. Tammsaare pst T13 kinnistul
11. –12. Sundvalduse seadmine 
13. Pärnu linnas Suur-Kuke tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Vaide tähtaja pikendamine
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks Lindi külas ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt.
16. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
17. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
18. Õnnemängu ja toto mängukoha korraldamiseks nõusoleku andmine
19. Tasuta parkimislubade andmine Terviseametile

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid