Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Haridusasutuste direktorite põhipalga kujunemise aluste kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste hindamiskriteeriumite ja piirmäärade kinnitamine
5. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2023-2025 kinnitamine
6. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2023-2026 kinnitamine
7. Audru Kooli arengukava 2023-2027 kinnitamine
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
10. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Toetuse eraldamine
13. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
14. Pärnu linnavalitsuse 18.05.2020 korralduse nr 308 “Seljametsa Rahvamaja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
15. Tee ehitusloa andmine, Pärnu linn, Uuemetsa tee jalgratta- ja jalgtee
16.–20. Ehitusloa andmine 
21. Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
24. Pärnu linnas Rääma tn 7d hoonete koha-aadresside määramine
25. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
26. Ametisse kinnitamine
27. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
28. Arvamuse avaldamine Eesti Kalapüügiühistu TÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
29. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30. Pärnu linnavalitsuse 28.11.2022 korralduse nr 782 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks muutmine“.
31. Eluruumide üürile andmine
32. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 „Linnavara kasutusse andmine“ muutmine
33. Kinnisasja Vana-Sauga tn 38b koormava hoonestusõiguse lõpetamine poolte kokkuleppel
34. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
35. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord
36. Pernova Hariduskeskuse põhimäärus
37.  Välislähetus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid