Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Erahuvikoolidele ja erakutseõppeasutusele tegevustoetuse eraldamine
4. Rohelise sihtkoha meeskonna moodustamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusteatise kandmine ehitusregistrisse 
8. Papsaare külas kohanimede määramine, kehtetuks tunnistamine ja ruumikuju muutmine
9. Pärnu linnas Ringi tn 46a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Kinnisasja Paide mnt 4a koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paide mnt 4b kasuks
13. Riigihanke ,,Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Pärnu linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
15. Pärnu linna kalmistute registri asutamine ja põhimäärus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid