Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Volituste andmine
2. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava 2023-2028 kinnitamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4.–9. Ehitusloa andmine
10. Pärnu linnas Lehola tn 69a koha-aadressi muutmine
11. Kiraste küla, Roni-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Audru alevik, Lihula mnt 16 ja Malda küla, Kirsi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kiige tn 7 kinnistu
14. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 55 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Energia tn 4“ kehtetuks tunnistamine
15. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks Saugamõisa tee 5
16. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (II lugemine)
17. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Türgi oja, Paide mnt, Seljametsa tee ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine ning kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu planeeringuala muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid