Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine
2. Riigihanke „Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi hankimine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste tagasilükkamine
3. Omavalitsuste finants- ja sotsiaalvaldkonna ühisseminari hinnakirja kehtestamine
4. Ametist vabastamine
5. Preemia eraldamine
6. Toetuse eraldamine
7. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Pähkli tn 8
9. Pärnu linnas Lehola tn 69 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.–12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine
14. Riigihanke „Tralli lasteaia tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
15. Muudatusettepanek Pärnu linnavolikogu otsuse „Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid