Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025 kuni 2036 koostamise algatamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Paikuse Lasteaia arengukava kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
5. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
6. Kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskriteeriumite kinnitamine
7. Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn Pargi, Pikk, Aia ja Vanapargi tänava maa-aladel
8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Niidu tänav T4
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Valgeranna küla Rannavee tee 8
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Angervaksa tee 19
11. Paikuse alevis Tehnika tn 3 koha-aadressi muutmine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare küla, Jõesuudme tee T2, Jõesuudme tee 6 ja Jõesuudme tee 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Papsaare küla, Hiiuserva koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas Väike-Posti tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Ametisse kinnitamine
17. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
20. Kinnisasja Sillaveere kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
21. Riigihanke „Tralli lasteaia tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
22. Nõusoleku andmine kasutuslepingu üleandmiseks Rüütli 28
23. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
24. Pärnu Linnavolikogu 21. aprilli 2022 määruse nr 9 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks Pärnu linnas“ muutmine

Ülevaade istungistVeebilehel kasutatakse küpsiseid