Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Destination Pärnu
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei 17.04.2023 otsusele nr 3-5.3/1 „Elukohaandmete muutmata jätmine“ esitatud vaide lahendamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine ja mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektidele toetuse eraldamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Pardi tn 38 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnas, Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
14. Riigihanke „Audru osavalla Männituka Lasteaia hoone juurdeehitus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
15. Ehitise peremehetuks tunnistamine
16. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
17. Tervist edendava projekti toetamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid