Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine
2. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa andmine Rail Baltica terminali juurdepääsuteed
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
8. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 19.09.2022 korralduse nr 615 „Sundvalduse seadmine elektrilevi kasuks „ muutmine
9. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
10. Eluruumi üürile andmine
11. Arvamuse avaldamine OÜ Pro-Anno keskkonnaloa taotlusele
12. Riigihanke „Audru osavalla Männituka Lasteaia hoone juurdeehitus“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus Paikuse osavallas“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
15. Vaide lahendamine Surfiala Kolevant OÜ
16. Pärnu linna 2023. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
17. Tasuta parkimislubade andmine Lääne Ringkonnaprokuratuurile
18. Maamaksumäärade kehtestamine
19. Üldplaneeringute ülevaatamine
20. Pärnu linnas, Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Veski tn 1b kinnistu osas
21. Mere pst 22 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine
22. Nõusoleku andmine Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 33 „Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmiseks
23. Välislähetus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid