Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Toetuse eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
3. Eluruumide üürile andmine
4. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu üleandmiseks
5. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks ja muutmiseks
6. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Sundvalduse seadmine 
9. Tee ehitusloa andmine 
10.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine ning otsustus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
17.–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid