Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06.02.2023 korralduse nr 96 "Sporditegevuse toetuse eraldamine" muutmine
3. Pärnu Haldusteenused arengukava koostamise algatamine
4. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta
6. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
7. Pärnu Linnavalitsuse 10.04.2023 korralduse nr 261 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse korralduse nr 233 muutmine“ muutmine
8. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 49
9. Tee-ehitusloa andmine Paikuse alev, Teeveere tänav L1// L2// L3// Kastani tee T1// Teeveere park
10. Pärnu linnas Haapsalu mnt 9 ja Haapsalu mnt 11 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Kalamehe tn 8, Kalamehe tn 10, Tui tänav T3 ja Kalamehe tänav T2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas Tarva tn 7a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid