Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu Linnavalitsuse 30.01.2023 korralduse nr 68 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
2. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
3. Tervist edendavate projektide toetamine
4. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 kinnitamine
5. WHO Euroopa tervislike linnade võrgustikust väljaastumine
6. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
7. Klasside täitumuse ülemise piirnormi suurendamine munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2023/2024. õppeaastaks
8. Pärnu Linnavolikogu 16.12.2021 määruse nr 25 „Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord“ muutmine
9. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse „ Ülesande andmine linnavalitsusele “ eelnõu kohta
10. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
11. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
12. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
13. Pärnu Linnavalitsuse IT-osakonna põhimäärus
14. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
15. Parkimistasu kehtestamine
16. Arvamuse andmine Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta
17. Kinnisasjade Raba tn 12a ja Raba tänav T11 tasuta omandamine Eesti Vabariigilt
18. Nõusoleku andmine kinnisasja Kaevu tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga
19. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
20. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
21. Eluruumide üürile andmine
22.–24. Sundvalduse seadmine
25. Lehola tn 43 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
26. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
27. Pärnu linnas, Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
28. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
29. Riigihanke "Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine
30.–35. Ehitusloa andmine 
36.–41. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid