Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2028
3. AS Pärnu Vesi ja OÜ Sindi Vesi ühinemislepingu heakskiitmine
4. Pedagoogilise praktika stipendiumi eraldamine
5. Pärnu Linnavolikogu 04. oktoobri 2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
6. Pärnu Linnavolikogu 14. oktoobri 2021 määruse nr 19 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ muutmine
7. Pärnu Linnavolikogu 20. mai 2021 määruse nr 5 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine
8. Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
9. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse "Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõu juurde
10. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine ja monitoride ostmine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
11. Riigihanke „Pärnus, Pargi tänava ja selle lähiümbruse tänavate projekteerimine ja I etapi ehitus“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2023-2026“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2023-2026“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
14. Eluruumide üürile andmine
15. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Kadaka tee ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine
16. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks kinnisasjale Riia maantee 116
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kabriste külas Põllu kinnistule
18. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja selle KSH aruande eelnõude kooskõlastamine
19. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
20. Pärnu linnas, Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine
21. Paikuse alevis Pohla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Paikuse alevi Keraamika tn 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja KSH mittealgatamine
23.–26. Ehitusloa andmine 
27.–31. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid