Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Sporditegevuse toetuse eraldamine
2. Komisjonide koosseisude kinnitamine
3. Pärnu Linnaorkestri arengukava kinnitamine
4. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine (kultuuri- ja spordiprojektide toetused)
5. Pärnu Linnavalitsuse 06.02.2023 korralduse nr 97 „Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine“ muutmine
6. Protokolli märgitav otsus: "AS Pärnu Vesi ja OÜ Sindi Vesi ühinemisel aktsionäride lepingu sõlmimine"
7. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude kinnitamine
8. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
9. Nõusoleku andmine kinnisasja Tallinna mnt 72 koormava hoonestusõiguse lõpetamiseks
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Sundvalduse seadmine Pärnu linnas Tallinna mnt 74 kinnistul
12. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele
13. Kinnisasjade 192888 Paikuse tee ja Paikuse tee T1 tasuta omandamine Eesti Vabariigilt
14. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2023-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
15. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2023-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Kinnisasja Vana – Pärnu Metsapark koormamine reaalservituudiga kinnisasja Merekalda tn 16 kasuks
17. Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
18. Kastna küla Luigelennu kinnistu detailplaneeringu algatamine
19. Pärnu linnas Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Audru Spordihoone detailplaneeringu kehtestamine
22. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kaubasadama tee 2 ja 6 kinnistutele
23. Ehitusloa andmine 
24. Koha-aadresside muutmine
25. Pärnu linn, Papsaare küla, Kahva tee 5 ja Nooda tee 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. Kabriste külas koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid