Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
2. Pärnu Linnavalitsue 20.11.2023 korralduse nr 743 "Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine" muutmine
3. Pärnu linna 2023. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kooli tee 6b kinnistule
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Ranna pst 7 ja 9 kinnistutele
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Paikuse alevis asuvale Keraamika põik 4 kinnistule
8. Papsaare külas Jõesuudme tee T1 ja Jõesuudme tee T3 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9.–13. Ehitusloa andmine
14. Volituste andmine alaealise eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
15. Tasuta parkimisloa andmine Tööinspektsioonile
16. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla IV ja VII piirkonnas 2023-2026“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
17. Eluruumi üürile andmine
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele
19. Pärnu linna noortevolikogu põhimäärus
20. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid