Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla IV ja VII piirkonnas 2023-2026“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldus- ja remonditööd 2024-2026“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 12. juuni 2023 korralduse nr 407 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu Linnavalitsuse poolt Kuninga tn 25 kinnistule Hotell Victoria laiendamiseks 04.10.2023 otsusega nr 3-5.4/655 väljastatud ehitusloa vaide lahendamine
6. Tee ehitusloa andmine 
7. Suurpõgenemise mälestusmärgi asukoha kinnitamine
8. Silla küla Jõekalda tee 101 kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Lehola tn 43 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Tammuru külas katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
12. Kastna külas Kastna Mõisa Metsaga Keldrimägi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. „Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024-2028“ vastuvõtmine
14. Pärnu Linnavolikogu 16. septembri 2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
15. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Kadaka tee ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine
16. Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 16.12.2021 määruse „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend“ muutmine“ eelnõu kohta
18. Ametist vabastamine
19. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoolekogusse
20.–21. Ametisse kinnitamine
22. Pärnu Linnagalerii arengukava koostamise algatamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid