Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. MTÜ Pärnumaa Puuetega Koja sotsiaalprojekti eelnõu
2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
4. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord
5.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Laine kinnistu ja Koidu tn 1, 3, 5, 7 ja 8 detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Värati külas Meremaa detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Keraamika tn 17 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kaldatamme tee 2 kinnistule
12.–15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Keskkonnaameti vaide lahendamine
17. Pärnu linnavalitsuse 03.05.2021 korralduse nr 282 muutmine
18. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (Vanajõe tee)
20. Riigihanke „Telefoni- ja andmesideteenused“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
21. Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
22. Korrakaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
23. Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
24. Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ülevaade istungist


1. Tammiste hooldekodu arengukava koostamise algatamine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
4. Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030 algatamine
5. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine” pakkumuse tagasilükkamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 83 „Spordiprojektide toetuste eraldamine“ ja 24.05.2021 korralduse nr 347 „Spordiprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 10.05.2021 korralduse nr 286 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9.–19. Ehitusloa andmine 
20. Sundvalduse seadmine AS Pärnu Vesi kasuks 
21. Kohanime muutmine - Pärnu Jahtklubi jahisadam
22. Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 ning Hariduse tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
23. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute menetluse lõpetamine (korraldus)
25. Linnavara kasutusse andmine 
26. Isikliku kasutusõiguse seadmine(müraservituut) kinnisasjale Kambi tee 6
27. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


1. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
2. Volituste andmine
3. Toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2036 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tn 6 kinnistul
10. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
11. Sundvalduse seadmine Koolipõllu ja Aruvälja kool
12. Kinnisasja Terminali tn 3 Eesti Vabariigile võõrandamise müügitingimused

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli õppehoonete rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine.

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 16.08.2021 korralduse nr 539 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine“ muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse korralduste 02.08.2021 nr 498 ja 23.08.2021 nr 543 muutmine
5. Koha-aadresside määramine
6. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7. Kohanimede määramine ja muutmine - ühissõidukipeatused Soomra küla
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide lahendamine
11. Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas, Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Silla küla endise kanafarmi piirkonna maa-alal detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 99,103 ja 103a kinnistutel

Ülevaade istungist (.pdf)


1. Pärnu spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine
2. Seljametsa rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. –7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Pärnu linnavalitsuse 01.03.2021 korralduse nr 136 "Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Marksa küla, Mihkli kinnistu“ muutmine
12. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks
13. Konkursi „Kaunis kodu“ tulemuste kinnitamine
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026
15. Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
17. Nõusoleku andmine Pärnu linnas Härma tn 14 kinnistut koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmiseks ja hoonestusõiguse võõrandamiseks
18. Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Pärlimõisa tee 26 kinnistu osas
19. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute koostamise lõpetamine
20. Tõstamaa alevik Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Jäätmehoolduseeskiri

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 440 „Loomestipendiumite eraldamine“ muutmine
2. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu kasutusse andmiseks komisjoni moodustamine ja üürimäära kehtestamine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Volituste andmine
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Pärnu linnas Merekalda tn 21 ja Merekalda tänav T4 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
2. Pärnu linnas Tammiste tee 18 ja 18a kinnistute detailplaneeringu algatamine
3. Pärnu linnas Vesiroosi tn 5 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
4. Sundvalduse seadmine Looga tee 9, Sanga, Kamble, Sauga tee 7
5. Sundvalduse seadmine Oja tn 126, Niidu tn 3 ja Niidu tn 5
6. Pärnu Linnavalitsuse 01.08.2011 nr 266 muutmine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
9. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine
10. Pärnu Spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
2. Pärnu Lasteaia Trall osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine 
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kastna külas Putukavurru kinnistule
5. Kinnisasja Pärnu jõgi L9 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks kinnisasja Vaala sadam omanikele
6. Kinnisasjade Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
7. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
8. Pärnu linnas Lehola tn 53 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pärnu linnas Karusselli tn 16 hoonete koha-aadresside määramine
11. Raha eraldamine reservfondist
12. Kohanime määramine, Oblika tee

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. –6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Vasakkalda kallasrada L7 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks APR OÜ
9. Arvamus Soomra VI liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
10. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Riigihanke „Pärnu linna hallatavate asutuste IT tugiteenus“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Killustiku tn 5 ja Savi tn 20 kinnistutele
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Niidupargi tn 8 kinnistule
14.–19. Ehitusloa andmine Audru alevik, Tiigi tn 14
20. –26. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine ja preemia maksmine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna valimiskomisjoni asukoha määramine
4. Kinnisasja Pärnu jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Kolevant OÜ
5. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse 07.06.2021 otsuse nr 3-5.11/35 „Linnarajatiste kasutusse andmine eelläbirääkimistega valikpakkumisel“ kohta esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Ettevõtlustoetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Vahendite eraldamine reservfondist
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Tee ehitusloa andmine
8. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
9. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas, Audru osavallas, Papsaare külas, Elu tee 5, 6 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12.–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
15.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Nõusoleku andmine kinnistu reaalservituudiga koormamise muutmiseks
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd Pärnu linna koolide territooriumitel ja Alevi kalmistul“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. Paikuse kooli õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestamine
5. Paikuse vallavalitsuse 28.08.2017 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli osalustasu suuruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas, Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Linnavara kasutusse andmine enampakkumisel
16. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L17 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
17. Volikogu istungi kokkukutsumine

Ülevaade istungist


1. Loomestipendiumite 2021 toetuste eraldamine
2. Ehitusloa andmine 
3. Tõstamaa aleviku kergliiklustee
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Vaide lahendamine 
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Suur-Jõe tn 42c kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks 
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
10. Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


1. Õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
2. Kultuuri- ja spordistrateegia algatamine
3. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
5. Pärnu linnas Mai tn 75 – 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
6. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Audru ringraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine
9. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn, Plaadi tn 2 kinnistul
10.–11. Ehitusloa andmine 
12. Kohanimede määramine - Lehtmetsa tee ja Jõeserva tee
13.–17. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 22.02.2021 korraldusele nr 124 esitatud vaide lahendamine
19. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Nõusoleku andmine korteriomandite mõtteliste osade muutmiseks
21. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord
22. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
23. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hanke osas 2 pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiskellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine
12.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, koha-aadressi muutmine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Merekalda tänav T4 osa)
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel
20. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
21. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
22. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Pärnu Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine
5. Vaide tähtaja pikendamine
6. Vahendite eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas, Lai tn 15 ja 15a, Aida tn T3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Raba-Lai tänava silla ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
11. Sundvalduse seadmine 
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Komisjoni moodustamine
2. Anton Hansen Tammsaare puiestee T2 jagamisel moodustatavate kinnistute võõrandamine otsustuskorras Riigi Kinnisvara ASile
3. Pärnu linnas Uku pst 10 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3.–4. Tasuta parkimislubade andmine 
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Uku pst 10 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Audru ringrada kinnistule
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ SLP kasuks
13. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14. Kinnisasja Pargi tänav T3 omandamine
15. Linnavara võõrandamine
16. Pärnu linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
17. Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve
18. Pärnu linnas Metsa tn 13a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 kinnistule
21. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine
22. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021–2035 kinnitamine
23. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
24. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ eelnõu juurde
25. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „ Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ ja Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse töökord“ muutmine “ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 21.12.2020 korralduse nr 783 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine 2021
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6.–7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.–14. Koha-aadresside määramine, muutmine, sihtotstarvete määramine
15. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras P
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 

Ülevaade istungist


1.–3. Volituste andmine
4. Haridus-ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetusele raha eraldamine
7. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9. Kohanimede määramine - Pääsusilma tänav, Kesalille tänav ja Sinilille tänav
10. Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
11.–18. Ehitusloa andmine 
19.–20. Tee ehitusloa andmine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
23. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale
24. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Männi tn 12 valikpakkumisel
25. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva kinnisasja müügiks
27. Riigihanke „Pärnu linna Raeküla lasteaia hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
28. OÜ Paikre 2020. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid