Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
3. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
4.–8. Ehitusloa andmine
9.–10. Tee ehitusloa andmine
11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine
15. Karusselli 20 vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. OÜ Kümblus vara tasuta omandamine vara jaotusplaani alusel
2. –3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 27.06.2022 korralduse nr 452 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite soetamiseks toetuse eraldamine“ muutmine
5. Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegilise tegevuskava koostamise algatamine
6. –8. Ehitusloa andmine 
9. Sundvalduse seadmine 
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn A.H. Tammsaare pst T13 kinnistul
11. –12. Sundvalduse seadmine 
13. Pärnu linnas Suur-Kuke tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Vaide tähtaja pikendamine
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks Lindi külas ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt.
16. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
17. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
18. Õnnemängu ja toto mängukoha korraldamiseks nõusoleku andmine
19. Tasuta parkimislubade andmine Terviseametile

Ülevaade istungist


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Haridusasutuste direktorite lisa- ja tulemustasude maksmise põhimõtted
3. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
4. Kohanime muutmine
5.–7. Ehitusloa andmine
8. Lindi küla, Sooviku koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Lemmetsa küla, Kiltre tee 2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ranna pst 1 kinnistule
11. Pärnu linnas, Kuldse Kodu tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.01.2023 kuni 31.12.2024“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/330196 muutmise taotluse menetlusse võtmisest
14. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ poolt esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Hoolekogu koosseisu muutmine (Paikuse Kool)
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Preemiate suuruste kinnitamine
5. Turisminõukoja moodustamine
6.–11. Ehitusloa andmine 
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn A.H. Tammsaare pst 18a kinnistul
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Põhara küla, Sulevi kinnistu
14. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
15. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumistega pakkumisel
16. Arvamuse andmine Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele
17. Arvamuse andmine Potsepa III liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise taotlusele
18. Pärnu Linnavalitsuse 14. juuni 2021 korralduse nr 415 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
19. Tee nr 6256052 Saugamõisa tee kustutamine Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirjast ja tervikteede nimekirja kinnitamine
20. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2022. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Pärnu linnas Saugamõisa detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse “Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine” eelnõu juurde
4. „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ muutmine
5. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamise muutmine
6. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa Rahvamaja arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
8. Kampaania “Värvid Linna!” tulemuste kinnitamine
9. Ehitusloa andmine, Eassalu küla, Saviste
10. Pärnu linnas Merekalda tn 15a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Mündi tn 35 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Rammuka külas Panga koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kastna külas Rüssa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Jõõpre külas Pajunurga sihtotstarbe muutmine
15. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Tammiste tee 6b kinnistu
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Pärnu linnavalitsuse 19.11.2021 korralduse nr 791 „Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ lisa nr 8 asendamine
21. Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
22. Tasuta parkimislubade andmine rahandusministeeriumile ja sotsiaalkindlustusametile
23. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla III, VII ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
24. Pärnu linna 2023. aasta eelarve
25. Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuut
26. Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 11 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
27. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine
28. Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõu kohta
31. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta
32. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tori vallas, Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade täiendamine
4.–5. Ehitusloa andmine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 50 kinnistule
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Ermistu külas Seemeli kinnistule
8.–9. Vaide_lahendamise_tähtaja_pikendamine
10. Seljametsa külas Nurme katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Jõõpre külas kinnistutele Välja, Teispere, Põldeotsa
12. Kinnisasja Uulu kalmistu jagamisel moodustatud katastriüksuse 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla I, IV ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
14. Tasuta parkimislubade andmine Tööinspektsioonile
15. Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022-2027 heaks kiitmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2022 korralduse nr 674 „Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine“ muutmine
3. Kinnisasjade otsustuskorras omandamine ja võõrandamine
4. Arvamuse andmine Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
5. Pärnu Linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
6.–9. Ehitusloa andmine 
10. Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lindi küla, Karu ja Männitoa kinnistud ning Lavassaare alev, Karja tn 2 ja Pärna tn 3 kinnistud
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Paikuse alev, Vesiroosi tn 10 ja Vesiroosi tänav kinnistud
14.–18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Linnavara võõrandamine otsustuskorras“

 

Ülevaade istungist


1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2022/2023. õppeaastaks
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse võistlustel, laagrites, konkurssidel osalemise toetuste ja stipendiumite eraldamine
5. Pernova Hariduskeskuse arengukava kinnitamine
6.–11. Ehitusloa andmine
12. Tee ehitusloa andmine 
13. Alu küla, Jalaka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Jõeserva tee 8, Jõeserva tee 21 ja Lehtmetsa tee 1 kinnistutele
15. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla kolmes piirkonnas 2022-2023“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
18. Papli 8 vaide lahendamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sirmiku tn 3 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Jõekalda tee 42a kinnistule

Ülevaade istungist


1. Audiitori määramine
2. Ehitise peremehetuks tunnistamine
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Volituste andmine
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
5. Preemia eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Malda külas Sivaku koha-aadressi muutmine
8. Pärnu linnas Savi tn 34a ja Savi tn 36c piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Liu küla, Kivisiilu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 
11. Kinnisasju Pärna allee 5e ja Pärna allee 5b koormava hoonestusõiguse lõpetamine
12. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaia toidurahad)
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaiatasude külmutamine)
14. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Pärnu Linnavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 33 „Ukraina abistamise fondi loomine“ muutmine“ eelnõu kohta
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sambla tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 kinnistutele
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22d kinnistul

Ülevaade istungist


1. Preemia eraldamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 17.10.2022 korralduse nr 676 "Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine"muutmine
4. Pärnu linnas Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
5. Papsaare külas Jõesuudme põik 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine
6. Pärnu linnas Lina tn 22a hoonete koha-aadresside määramine
7. Pärnu linnavalitsuse 04.10.2021 korralduse nr 629 „ Tee ehitusloa andmine, Audru alevik, Audru kiriku-rebasefarmi kergliiklustee“, ehitusloa nr 2112271/34118 ja Pärnu Linnavalitsuse 11.04.2022 korralduse nr 266 „Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Audru alevik, Nigula ja Nelgi tn 4“ kehtetuks tunnistamiseks esitatud vaide lahendamine.
8. Linnavara võõrandamine
9. Pärnu linnas Sillutise tn 1, 3, 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
3. Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
4. Volituse andmine
5. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 830 "Liikmeõiguste teostajate määramine " muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.10.2010 korralduse nr 570 „Tasumäärade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla Lehtmetsatee Jõeservatee Pajuvälja tee
11. Pärnu linnas Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Sillutise tn 1, 3, 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Lembitu tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Aasa tn 16 kinnistule
15. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Papsaare küla, Punga
16. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Riigihanke „Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2022-2023“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine

Ülevaade istungist

1. Pärnu linna hariduspreemiate määramine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumite ja piirmäärade kinnitamine
3. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Riigihanke „Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkumuste tagasilükkamine
8. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2022-2023“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
10.–11. Sundvalduse seadmine
12.–13. Ehitusloa andmine
15–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Eluruuumi üürile andmine 
5. Rammuka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9. Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn 4. Jõe tn 2b kinnistule
11. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Kõima küla, Jõnsiserva koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine 
14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
15. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
16. Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord
17. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord
18. Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Pärnu linnapiirkonna strateegia aastateks 2022-2027 avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


1. Välislähetus
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ülevaade istungist


1. OÜ Kümblus likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Preemia eraldamine
3. Kinnisasja Merekalda tn 16 tasuta omandamine Eesti Vabariigilt
4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras OÜ Fund Ehitusele
5. Linnavara võõrandamine
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Karusselli tn 20
7. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Niidu tn 18b
8. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Maidle-Sepa
9. Kohanime määramine
10. Kohanime muutmine
11. Põhara külas Tehvandi koha-aadressi muutmine
12. Papsaare küla, Elu tee 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare küla, Leevi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Õhtu põik 6 kinnistu
15. Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord (II lugemine)
16. Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid