Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Riigihanke „Tõstamaa tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
3. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 8

Ülevaade istungist
 1. Volituste andmine ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele eluruumi üürilepingu sõlmimisega seotud kulude ja tõlketeenuse kulude hüvitamise otsustamiseks
 2. Riigihanke „Pärnu koolide toitlustusteenus“ kõikidele hanke osadele esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine ning hanke osades 1, 2, 3 ja 4 pakkumuste edukaks tunnistamine, hanke osas 5 pakkumuse tagasilükkamine ning hanke osades 1, 2, 3 ja 4 edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
 3. Loomestipendiumite eraldamine
 4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
 5. Raha eraldamine reservfondist
 6. Pärnu linnas, Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 7. Kohanime määramine
 8. Ehitusloa andmine Merekalda tn 19a
 9. Pärnu linnas Sääse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rääma tn 7, 7a, 7b, 7c ja 7d kinnistutel
 11. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Kivimetsa
 12. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
 13. Riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
 14. Riigihanke „Tõstamaa kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
 15. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnavalitsusele
 16. Pärnu linnas, Silla külas Jõekalda tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 17. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu keskraamatukogule ja Pernova hariduskeskusele
Ülevaade istungist

 1. Õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
 2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite toetuste eraldamine
 3. Pärnu Raja lasteaia arengukava kinnitamine
 4. Pärnu muusikakooli arengukava kinnitamine
 5. Pärnu linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimääruse kinnitamine
 6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rohu tn 96 kinnistul
 7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
 8. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 9. Paikuse alevis Orunõlva tn 1 koha-aadressi muutmine
 10. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lindi küla, Parve tee 18 kinnistu
 11. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (hakkevõsa)
 12. Eluruumi üürile andmine
 13. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine
 14. Pärnu linnas Rohu tn 7a ja Rohu tänav T5 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 15. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist
1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 449 „Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
3. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Riigihanke „Lauaarvutite ja kuvarite rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
5. Preemia eraldamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7. Hajaasustuse programmi projektide rahastamine
8. Pärnu energia- ja kliimakava 2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
9. Raha eraldamine reservfondist
10. Ehitusloa andmine Papsaare küla Niidu tee 8
11. Ehitusloa andmine Papsaare küla Niidu tee 10
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Sõnajala tn 1
13. Pärnu linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 354 „Restaureerimistoetuste eraldamine“ muutmine
14. Pärnu linnas Piirikivi äri- ja tootmispiirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Eassalu küla, Kallase koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Soomra küla, Murro-Jakobi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Nõusolek Lemmetsa külas asuva Mätiku maaüksuse riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
19. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Paikuse alev, Kadaka tee kinnistu
20. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Silla küla, Kuigu tee 25 ja Ogaliku tee 1 kinnistud
21. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Aisa tn 11b ja Karusselli tn 30 kinnistutele
22. Pärnu linnavalitsuse 16.05.2022 korralduse nr 334 kehtetuks tunnistamine ja korralduse nr 335 muutmine


Ülevaade istungist

1. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja muutmine
2. Riigihanke „Väikebusside ja elektriautode kasutusrent“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
4. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7. Pärnu linnas Aru tn 6 ja Ilvese tn 1 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Paikuse alevis Männiku tn 3a koha-aadressi muutmine
9. Paikuse alevis Männiku tn 3 koha-aadressi muutmine
10. Papsaare küla, Tedre koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Audru vallavalitsuse 22.08.2005 korralduse nr 279 „Maa ostueesõigusega erastamine” kehtetuks tunnistamine ja Kihlepa külas asuva Saare tee 10 ostueesõigusega erastamine
12. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks V-Jõe 12a KÜ
14. Kinnisasja Pärnu jõgi L3 osa kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Kolevant OÜ
15. Kinnisasja Pärnu jõgi L1 ja Lootsi6/8 osade kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks MTÜ Pärnu Jahtklubi
16. Nõusoleku andmine kinnistu Põhja tänav koormamiseks reaalservituudiga kinnisasjade Aida tn 5 kasuks
17. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18. Riigihanke „Pärnu Ülejõe piirkonna ja Paikuse tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine, edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Protokolli märgitav otsus „Pärnu linnavalitsuse esindaja määramine Pärnu eakate koostöökogus“

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine
2. Ametisse kinnitamine
3. Ametist vabastamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
5. Riigihanke „Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seotud planeeringuülesannete lahendamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Pärnu linnas, Papiniidu tn 17a maa-ala ja Papiniidu tn 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine Papiniidu tn 17a kinnistu osas
8. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Mampli tee 8 kinnistule
10. Ehitusloa andmine Niidu tn 1c
11. Tee-ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tänav
12. Pärnu linnas Õuna tn 11 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu linnas Arukase tn 5 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Eassalu küla, Audru metskond 69 ja Audru metskond 70 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Liu küla, Sepa kinnistu
16. Sundvalduse seadmine Põhja tn 5
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja Pärnu linnavalitsuse 02.05.2022 korralduse nr 307 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu“ täitmise peatamise taotluse lahendamine
18. Tasuta parkimisloa andmine riigiprokuratuuri Lääne ringkonnaprokuratuurile
19. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Suur-Jõe tn 42c kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Rapijata O
20. Eluruumi üürile andmine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linna rahvaküsitluse korraldamise kord“ eelnõu kohta
22. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurde
23. Sotsiaalhoolekandealase suunitlustega projektide toetamine
24. Raha eraldamine reservfondist
25. Kinnisasja Vallikraav kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks, VL Kaatrid OÜ
26. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde (Vanapargis asuva monumendi teisaldamine)

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Riigihanke „Tammiste hooldekodule ja Pärnu Päikese koolile erivarustusega väikebusside rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Preemia eraldamine
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
6. Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Ehitusloa andmine Voorimehe tn 5a
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Hiie tn 34
9. Audru alevik, Põllu tn 1b katastriüksuse ostueesõigusega erastamine
10. Papsaare küla Hiiu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Angervaksa tee 23 kinnistule
12. Pärnu linn, Oara küla, Tagapere, Kalda ja Väikekalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Riigihanke „Pärnu linna Liblika lasteaia hoone rekonstrueerimine“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnavalitsusele
15. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ühispakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (kuur Võidu 17)
17. Pärnu linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
18. Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
19. OÜ Kümblus lõpetamine
20. Määruste kehtetuks tunnistamine
21. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
22. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
23. Pärnu linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
24. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine
25. Pärnu linn, Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamata jätmine
26. Jõekalda tee 53, 57 ja 61a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 61a kinnistul
27. Pärnu linna kultuuri- ja spordistrateegia 2022-2030 kinnitamine
28. Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“ muutmine
29. Pärnu linnavolikogu 16. septembri 2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
30. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
31. Nõusoleku andmine kinnisasja Lihula mnt 10b koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kasuks
32. Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
33. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotelsi üldkoosolek
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamise eelnõu
4. Toetuse eraldamine
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6. Pärnu linnas Paide mnt 4a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
7. Pärnu linnas Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Silla küla Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kehtestamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kullimänniku tee 11 kinnistule
11. Ehitusloa andmine Killustiku 5 // Savi 20/2
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn Riia mnt 231
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn Suur-jõe 52a
14. Kehtiva ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine Paikuse alev, Ringi tn 8
15. Pärnu linnas Savi tn 20 hoonele koha-aadressi määramine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18. Pärnu linnavalitsuse 26.04.2022 korralduse nr 294 muutmine
19. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning hanke osas 2 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Pärnu jõe sõudestaadioniga seotud liiklemise nõuded
21. Pärnu linnas Sauga ja Reiu jõgedel liiklemise ja veesõidukite kasutamise nõuded
22. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine

Ülevaade istungist


1. AS Pärnu Vesi 2021. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
2. OÜ Kümblus 2021. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
3. OÜ SuFe 2021. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
4. OÜ Paikre 2021. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Kaasava eelarve 2022 väljakuulutamine
2. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Tammiste hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks kellaaegade osas
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2022 korralduse nr 872 muutmine
9. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2022 korralduse nr 106 ja 15.03.2021 korralduse nr 160 muutmine
10. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Ehitusloa andmine Pärnu linn Härma tn 14
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tee 10
14. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Pardi tn 17a
15. Ehitusloa andmine Pärnu linn Marksa küla Lõhevahe
16. Ehitusloa väljastamine Papsaare küla Meremetsa tee 21
17. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Käärasoo tee 19
18. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Tõstamaa alevik, reformimata maaüksus
19. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine

Ülevaade istungist

1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Pärnu linnas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas Lubja tn 41 koha-aadressi muutmine
5. Pärnu linnas Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Pärnu linnas Rõugu tn 14 koha-aadressi ja sihtotstarbe määrmaine
7. Pärnu linnas Kesk tn 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Komisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


1. Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine
6. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuse eraldamine
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tn 8a
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 1
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 10
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kurekella tee 12
11. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Kotka tee 12
12. Tee ehitusloa andmine Papiniidu tänav T2
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu
14. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine
15. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5
16. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tn 5 abihoone
17. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
18. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Pärnu linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
22. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistute osas
23. Ettevõtlustoetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel

Ülevaade istungist

Rannaniitude asukohakaart


1. Volituste andmine
2. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
3. Ametist vabastamine
4. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kampaania “Värvid linna!” väljakuulutamine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lai tn 10
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Kurvitsa tn 9
8. Ehitusloa andmine Kastna küla, Piibelehe
9. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahenurme tn 7
10. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 44
11. Männikuste küla, Männikuste-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Paikuse alevis Jõekalda tee 13 ja Jõekalda tee 17, Jõekalda tee 17y piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.16. kehtetuks tunnistamine ja sihtotstarvete määramine
14. Eluruumi üürile andmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
17. Linnavara võõrandamine (korterid Lavassaares, kinnistu Tõstamaal)
18. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ pakkumuse tagasilükkamine

Ülevaade istungist

1. Pernova hariduskeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Komisjonide koosseisude kinnitamine
4. Paikuse alevikus Käärasoo põik 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
5. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 26 „Pärnu linn, Liu küla, Rüssa tee 2 ja Möldri koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
7. Linnavara kastutusse andmine valikpakkumisel
8. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „ Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele “ juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“ raames osutatavate teenuste hinnakirja muutmise eelnõu
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamise eelnõu
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas Lootsi tn 2 // Sadama tn 1 ja Sadama tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine
9. Lagre tee 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneerignu kehtestamine
13. Pärnu linnas Niidu tn 18b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Saulepa küla, Reinu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
16. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele 
17. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke „Audru osavalla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistutel
8. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–12. Sundvalduse seadmine 
13. Nõusoleku andmine kinnistu kinnistusraamatu registriosa nr 2649505 jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks
14. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
15. Arvamus Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning kõigi pakkumuste tagasilükkamine
17. Härma tn 16 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
18. Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine
19. AS Pärnu Vesi põhikirja muutmine
20. Rahvusvahelisest organisatsioonist „The European Historic Thermal Towns Association“ väljaastumine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linna haldusterritooriumi avalikus ruumis lõpetada kohustuslik kaitsemaski kandmise kohustus“ eelnõu juurde
22. Arvamus „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta (rongiühendus)

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke „Pärnus, Munamäe pargiala skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Eluruumide üürile andmine (Rohu tn 119)
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 15 teenindusmaa määramine
26.–27. Sundvalduse seadmine 
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Vahenurme tn 7 kinnistule
29. Arvamuse andmine
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ukraina abistamise fondi loomine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalprojekti toetuse kasutamise eelnõu
2.-5. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
6. Pärnu linnavalitsuse 27.12.2021 korralduse nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
7. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
8. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetluse lõpetamine
9.–11.. Tasuta parkimisloa andmine 
12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine (korter Kiviõli linnas)
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu 17 mõtteline osa)
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale Kivimaa tee kergliiklustee ehitamiseks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Metrx OÜ
17. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, hanke osas 1 pakkumuse edukaks tunnistamine, hanke osas 2 ja 3 pakkumuste tagasilükkamine ning hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahtramäe tee 8
20. Kohanime määramine - Rannaveere tee
21. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
22. Pärnu linnas Raba tn 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
2.–4. Ehitusloa andmine 
5.–7. koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
8. Sundvalduse seadmine Pärnu jõgi
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako detailplaneeringu kehtestamine
11. Paikuse alevis Männiku tn 3 detailplaneeringu kehtestamine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras MTÜ Rääma Noorte Ühing „Noorus“

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid