Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
3. Ametist vabastamine
4. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Kampaania “Värvid linna!” väljakuulutamine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lai tn 10
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Kurvitsa tn 9
8. Ehitusloa andmine Kastna küla, Piibelehe
9. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahenurme tn 7
10. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 44
11. Männikuste küla, Männikuste-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Paikuse alevis Jõekalda tee 13 ja Jõekalda tee 17, Jõekalda tee 17y piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.16. kehtetuks tunnistamine ja sihtotstarvete määramine
14. Eluruumi üürile andmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
17. Linnavara võõrandamine (korterid Lavassaares, kinnistu Tõstamaal)
18. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ pakkumuse tagasilükkamine

Ülevaade istungist

1. Pernova hariduskeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Komisjonide koosseisude kinnitamine
4. Paikuse alevikus Käärasoo põik 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
5. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 26 „Pärnu linn, Liu küla, Rüssa tee 2 ja Möldri koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
7. Linnavara kastutusse andmine valikpakkumisel
8. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „ Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele “ juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“ raames osutatavate teenuste hinnakirja muutmise eelnõu
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamise eelnõu
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu algatamine
8. Pärnu linnas Lootsi tn 2 // Sadama tn 1 ja Sadama tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine
9. Lagre tee 1 ja 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneerignu kehtestamine
13. Pärnu linnas Niidu tn 18b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
14. Saulepa küla, Reinu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks
16. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele 
17. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2022 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke „Audru osavalla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistutel
8. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–12. Sundvalduse seadmine 
13. Nõusoleku andmine kinnistu kinnistusraamatu registriosa nr 2649505 jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks
14. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
15. Arvamus Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning kõigi pakkumuste tagasilükkamine
17. Härma tn 16 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
18. Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine
19. AS Pärnu Vesi põhikirja muutmine
20. Rahvusvahelisest organisatsioonist „The European Historic Thermal Towns Association“ väljaastumine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linna haldusterritooriumi avalikus ruumis lõpetada kohustuslik kaitsemaski kandmise kohustus“ eelnõu juurde
22. Arvamus „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta (rongiühendus)

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke „Pärnus, Munamäe pargiala skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Eluruumide üürile andmine (Rohu tn 119)
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
21. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 15 teenindusmaa määramine
26.–27. Sundvalduse seadmine 
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Vahenurme tn 7 kinnistule
29. Arvamuse andmine
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ukraina abistamise fondi loomine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalprojekti toetuse kasutamise eelnõu
2.-5. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
6. Pärnu linnavalitsuse 27.12.2021 korralduse nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
7. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
8. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetluse lõpetamine
9.–11.. Tasuta parkimisloa andmine 
12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine (korter Kiviõli linnas)
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu 17 mõtteline osa)
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale Kivimaa tee kergliiklustee ehitamiseks
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Metrx OÜ
17. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, hanke osas 1 pakkumuse edukaks tunnistamine, hanke osas 2 ja 3 pakkumuste tagasilükkamine ning hanke osas 1 edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Vahtramäe tee 8
20. Kohanime määramine - Rannaveere tee
21. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
22. Pärnu linnas Raba tn 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Sundvalduse seadmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
2.–4. Ehitusloa andmine 
5.–7. koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
8. Sundvalduse seadmine Pärnu jõgi
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako detailplaneeringu kehtestamine
11. Paikuse alevis Männiku tn 3 detailplaneeringu kehtestamine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras MTÜ Rääma Noorte Ühing „Noorus“

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 29. oktoobri 2020 korralduse nr 660 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Volituste andmine
3. Tervise projektide toetamine
4. Teenistuskohtade hindamise kord
5. Tulemuspalga määramise ja maksmise kord
6. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
7. Erahuvikoolidele tegevustoetuse eraldamine
8. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Aruvälja küla, Põllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Tõstamaa vallavalitsuse 07.11.2006 korralduse nr 70-E „Maa ostueesõigusega erastamine” muutmine
15.–16. Sundvalduse seadmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Pärnu linnas, Lao tn 1 kinnistul
18. Sundvalduse seadmine 
19. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine hanke osas

Ülevaade istungist


1. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde (hoonestusõiguse kord)
2. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ juurde (lastega pered)
3. Raba tn 32 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
4. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu eakate koostöökogu moodustamine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse kantselei põhimäärus
2. Komisjonide kinnitamine
3. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
4. Haridusasutuste direktorite põhipalkade komponentide kinnitamine
5. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 korralduse nr 859 "Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine" muutmine
6. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
7. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
8. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja uuringuloa eelnõule arvamuse andmine
9. Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise muudetud eelhinnangu kohta
10. Eassalu VIII liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-514897 korrigeeritud taotluse kohta arvamuse andmine
11.–12. Ehitusloa andmine 
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Valgeranna külas Leetsi tee 6 kinnistule
14. Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
17. Lasteaedade ümberkorraldamine
18. Pärnu lasteaed Trall põhimäärus
19. Nõusoleku andmine kinnisasja Pärnu linn, Pärlimõisa tee 26 koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine 
3. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Tallinna mnt 72
4. Pärnu linnavalitsuse 07.02.2022 korralduse nr 95 muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 176 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
6. Pärnu linna haldusüksuse üldplaneeringu koostamise töögrupi moodustamine ja planeeringu indikatiivse ajakava kinnitamine
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Niidu tn 11
8. Kohanime määramine - Tiigri tee
9. Kohanimede muutmine - Kiviaja peatus ja Munalaiu tee peatus
10.–13. Kohaaadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
14. Sundvalduse seadmine Hiietamme ja Meelespea
15. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine
16. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Mündi tn 35 kinnistu osas
17.–18. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. 2022. aastal sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste eraldamise eelnõu
4. Noortekeskusele tegevustoetuse eraldamine
5. Nõusoleku andmine osaühinguga Virrex sõlmitud üürilepingu muutmiseks
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Gren Eesti AS
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 2
8. Pärnu linnas A.H.Tammssaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Karusselli tn 32a kinnistule
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas, Mai tn 67 ja 69 kinnistul
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kännu kinnistule
12. Seljametsa külas Jassi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Tammiste hooldekodu juhataja ametisse kinnitamine
2. Volituste andmine
3. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
4. Preemia eraldamine
5. Spordiprojektidele toetuse eraldamine
6. Sporditegevuse toetuse eraldamine/korralduse muutmine
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja reaalkoormatise kustutamiseks
9. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Mere pst 15
10.–12. Sundvalduse seadmine 
13.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
17.–19. Ehitusloa andmine 
20. Arvamus „Kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse väljaandmise kord“ eelnõu kohta
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurdeist

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
3. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi direktori kohusetäitja määramine
4. Sporditegevuse toetuse eraldamine
5. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
6. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
8. Pärnu linnas, Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Jaama tn 5 kinnistule
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Rüütli tn 55 kinnistule
11. Ranniku küla, Uuetoa õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
12. Ranniku küla, Viidika nr 37 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
13. Lemmetsa küla, Penga nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
14.–17. Ehitusloa andmine 
18. Tee ehitusloa andmine
19. Kivimäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
20. Valikpakkumise nurjunuks tunnistamine
21. Kuninga tänav T3 osa võõrandamine otsustuskorras
22. Kinnisasjade üleandmine sihtasutusele Tõstamaa hooldekodu
23. Keskkonnaalastes seadustes sätestatud ülesannete delegeerimine
24. Kinnisasja Tulbi tn 16 otsustuskorras võõrandamine
25. Pärnu linnavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 12 „Restaureerimistoetuse ja-preemia määramise kord“ muutmine
26. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Pärnu, Vingi tn – Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanapargi tn 1 kinnistu osas
28. Pärnu linnas Pikk tn 20 ja 20a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Munitsipaalharidusasutuste 2022. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3. Tõstamaa keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu Päikese kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Riigihanke „Pärnu Päikese koolile hooldus- ja ravimööbli ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused 2022
7. Toetuse ja preemia eraldamine
8. Riigihanke „Saare tn. sademeveetorustike rekonstrueerimine ja Pärnu linna sademeveetorustikele tagasivooluklappide paigaldamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukateks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu linnas Riia mnt 259a teenindusmaa määramine
15. Pärnu linnas Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu linnavalitsuse 01.11.2021 korraldusele nr 739 „Ehitusloa andmine Väike-Toome 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks” ja Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 21.10.2020 otsusele nr 3-5.4/591/2020 “Projekteerimistingimused ühepereelamu püstitamiseks Väike-Toome tn 6 kinnistule” esitatud vaide lahendamine
18. Kinnisasjade otsustuskorras tasuta võõrandamine sihtasutusele Tõstamaa hooldekodu
19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine.
Linnavalitsus kinnitas Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks alates 01.03.2022 ühekohalises toas 978 ning kahe- ja enamakohalises toas 880 eurot kuus. Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 30.11.2020 korralduse nr 720 „Pärnu linnavalitsuse 06. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine“ punkti 2, mis tähendab, et Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 punktides 1.2 ja 1.4 kehtestatud ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus Pärnu elanikule on tähtajatu.


1. Tõstamaa rahvamaja juhataja ametisse kinnitamine
2. Pärnu linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimääruse kinnitamine
3. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine
4. Pärnu linna 2022. ja 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
5. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
6. Maamaksuvabastuse määramine
7.–11. Ehitusloa väljastamine 
12. Marksa küla, Luiskama koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Paikuse alevis Kasemaa sihtotstarbe muutmine
14. Pärnu linnas Niidu tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Audru aleviku spordihoone detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Riigihanke „Munamäe skatepargi projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuse vastavaks tunnistamine ning pakkumuse tagasilükkamine
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (hakkevõsa)

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Sõidukite kasutusrent“ hanke osas 1 pakkumuse tagasilükkamine ja hanke osas 3 pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine
3.–5. Ehitusloa andmine
6. Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Niidu tn 11 kinnistule
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine 
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 843 muutmine

Ülevaade istungist


1. Ettepanekud ja arvamused Kivimäe II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
2. Kinnisasja omandamise luba
3. Pärnu linnavalitsuse palgajuhend

Ülevaade istungist


1. Kohanimede määramine - Kuldvitsa tn ja Raudrohu tn
2. Pärnu linnas Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn Nurmenuku tn 8b
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Välja tee 22
5. Ehitusloa andmine Silla küla Kuigu tee 58
6. Tee ehitusloa andmine Käreda-Vambola elurajooni teed
7. Pärnu linnas Riia mnt 159 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Ettepanekud ja arvamused Kivimäe II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
9. Pärnu linna 2022. aasta eelarve (II lugemine)
10. Pärnu linnavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 54 “Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis Staadioni tn 2 detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 14 ja 14a kinnistute detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
14. Pärnus Keraamika tn 7b elamute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Keraamika põik 2 kinnistul
15. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammuru tehnoküla 21 kinnistul
16. Reiu Vabaõhulava ümbruse maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõekalda tee 13 ja 17 kinnistutel
17. Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanajõe tee 15 kinnistu osas
18. Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
19. Arvamus Erakond Isamaa ettepaneku volikogu üleseks kokkuleppeks juurde
20. Arvamus Pärnu linnavolikogu eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde

Ülevaade istungist


1. Perearstikonkursile esindaja nimetamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tasuta sõiduõiguse andmine
4.–5. Volituste andmine
6. Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 korralduse nr 861 „Riigihanke „Pärnu Päikese kooli õppehoone sisustamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine“ muutmine
7. Vahendite eraldamine reservfondist
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. –11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Vana-Sauga 36a krundi ja ümbritseva ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Vana-Sauga tn 28 kinnistu osas
13. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Raba tn 22 kinnistu osas
14. Eluruumi üürile andmine (korterid Rohu 119)
15. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Tõhela rahvamaja
16. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks (Värati sadam)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid