Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Raha eraldamine reservfondist
2. Riigihanke korraldamine (e-arve)
3. Riigihanke korraldamine (Agresso hooldus)
4. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
5. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
6. Nõusoleku andmine Riia maantee 129 kinnistut koormava hoonestusõiguse ja hoonestusõigust koormava kasutusvalduse kannete kustutamsieks.
7. Ehitusloa väljastamine Maagi tn 8 üksikelamu
8. Vaide lahendamine Ryytli tn 49 otsusele nr 3-5/1228
9. Koha-aadressi muutmine
10. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
11. Kasutuslubade andmine
12. Ehitusloa andmine
13. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
14. Kasutusloa andmine (Paikuse, Oru tn 1)
15. Projekteerimistingimuste andmine
16. Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kreegi tn 6 kinnistule
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tn 73 kinnistule
19. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 71 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi" muutmine
21. Pärnu linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega,kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine" muutmine
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Lai 2)
23. Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi tn 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (asutuste tarkvara litsentsid)
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"
26. Audru osavalla põhimäärus
27. Paikuse osavalla põhimäärus
28. Pärnu Linnavolikogu määrus Tõstamaa osavalla põhimäärus
29. Osavallakogu liikmetele osavallakogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ning osavallakogu liikme teenistuslähetusse saatmise kord
30. Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
31. Paikuse Vallavolikogu 17.03.2014 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli põhimäärus“ muutmine
32. Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord
33. Pärnu linna põhimäärus (II lugemine)

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid