Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Hoove korrastavate korterelamute toetuse eraldamine
4. Tasuta parkimislubade andmine - Linnavara- ja heakorrateenistus ning taristu- ja ehitusteenistus
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „E-arvete haldusteenuse tellimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Ehitusloa väljastamine Männiku tn 18 abihoone
8. Vaide pikendamine Kooli tn 63 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustele
9. Vaide lahendamine Karja tn 4 projekteerimistingimuste 09.10.2017 korraldusele nr 555
10. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 9 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
15. Ehitusloa andmine
16. Kasutusloa andmine
17. Kasutusloa andmine
18. Kasutusloa andmine (Jõekalda 56a VK)
19. Kasutusloa andmine eelnõu
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Katastriüksustele lähiaadressi määramine
22. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
23. Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
24. Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid