Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
3. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord
5. Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
6. Noorsooprojektide komisjon
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
8. Linnavara üleandmine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 14)
11. Ehitusloa väljastamine (Nelgi tn 29)
12. Ehitusloa andmine (Tohvri tee 6)
13. Ehitusloa andmine (Pihlaka tn 31)
14. Ehitusloa väljastamine (Tõhela laut)
15. Riia mnt 225 hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu Linnavalitsuse 29.12.2017 korralduse nr 130 muutmine
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
24. Riigihanke “Pärnu linna tänavavalgustuse taristu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Audru Lasteaia põhimäärus"
26. Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärade kinnitamisega
27. Linnavolikogu määrus arengudokumentide koostamist reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine
28. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (kindlustus)
29. Volikogu määrus "Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord"
30. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid