Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
3. Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna põhimäärus
4. Haridusprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
6. Pärnu linnavalitsuse hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule tegevustoetuse määramine
8. Volituste andmine
9. Volituste andmine
10. Spordiprojektide toetuse eraldamine
11. Avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
12. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna põhimäärus
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine Kooli tn 63 kinnistule
14. Ehitusloa väljastamine (Kreegi tn 6)
15. Ehitusloa andmine (Kullassaare kuivati)
16. Kasutusloa väljastamine Lõvi tee 58)
17. Kasutusloa väljastamine (Kõrre tee5)
18. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
22. Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Riigihanke korraldamine (korraldatud jäätmeveo ühishange
24. Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse põhimäärus
25.-32. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
33. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015 korralduse nr 190 muutmine
34. Eluruumide üürile andmine
35. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
36. Tasuta parkimislubade andmine
37. Kohanime määramine - Tõllaringi tee

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid