Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse Audru osavallakeskuse põhimäärus
2. Pärnu Linnavalitsuse Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
7. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.-11. Ehitusloa väljastamine
12. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
13. Alttoa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Päikesemetsa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
15. Linnavara üleandmine
16.-17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Riigihangete korraldamine (Kase tn ja muuli tee)
19.-20. Tasuta parkimislubade andmine 
21. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Martensi väljak)
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Kaitseliit)
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
24. Volituste andmine
25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Paikuse alev, Ringi tn 3)
26. Rääma tn 15a, 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
28. Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja KSH mittealgatamine
29. Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määruse nr 7 "Kooli pidaja pädevuse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid