Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine sotsiaalhoolekandelise abi andmise otsustamiseks
2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
3.-5. Volituste andmine
6. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Ehitusloa väljastamine (Lõvi tee 40)
9. Suur-Jõe 16a ja Väike-Jõe 2a vaide menetlemistähtaja pikendamine
10. Sepa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
11.-12. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Metsa tn 28)
14. Traali tee 19 koha-aadressi muutmine
15.-17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
20. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
21. Pärnu Linnavalitsuse 29. jaanuari 2018 korralduse nr 106 "Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamsieks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga" muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid