Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari korralduse nr 204 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine" muutmine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3.-5. Riigihanke korraldamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
7.-8. Linnavara võõrandamine 
9. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine 
10. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
11.-13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
15. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
18.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Ehitusloa väljastamine 
22.-24. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
25. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
27. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28. Tarva tn 29 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid