Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2.–5. Volituste andmine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Nõusolek eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
8. Pärnu Keskraamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine
9. Linnavara võõrandamine 
10. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
11. Pärnu linnavalitsuse 10.03.2016 korralduse nr 160 muutmine
12. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
13.–15. Ehitusloa väljastamine
16. Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17.–18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja pindala määramine
20. Koha-aadresside määramine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Riia mnt 106 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
23. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 5. veebruari 2018 otsuse nr 3-5.4/45 peale esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid