Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
2. Preemia määramine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine 
5. Riigihanke korraldamine (arvutite ja monitoride rentimine)
6. Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitamine
7. Volituste andmine
8. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
9. Vabaühendustele tegevustoetuse eraldamine
10. Riigihanke “Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamine Lennuvälja tee äärsel alal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine
11. Kinnistute võõrandamise tingimuste muutmine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
13. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 
14. Ehitusloa väljastamine 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
18. Parkimistasu kehtestamine
19. Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamise osas
20. Pärnu Linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega, kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine“ muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks.
21. Audru Päevakeskuse tegevuse lõpetamine
22. Audru Päevakeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
23. Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
24. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 7 "Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord“ kehtetuks tunnistamine 
25. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
26. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu kehtestamine
27. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
29. Reklaamimaksu kehtestamine
30. Välireklaami paigaldamise eeskiri
31. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruste „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid