Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. OÜ Paikre 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 avalikustamisele suunamine
3. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine
4. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks
5. Volituste andmine
6. Volituste andmine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega
9. Uue enampakkumise korraldamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumi üürilepingu muutmine
12. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2016 korralduse nr 629 muutmine
13.-14. Paikuse Spordikeskuse soodustingimustel rendile andmine
15. Tasuta parkimislubade andmine
16. Tasuta sõiduõiguse andmine
17. Planeerimisosakonna põhimääruse muutmine
18.-21. Ehitusloa väljastamine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23.-25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
26. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
27. Sotsiaaltoetuste kord
28. Hankekord
29. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
30. Audru Muuseumi ümberkorraldamine
31. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus
32. Lasteaedade ümberkorraldamine
33. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
34. Detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu Linnavolikogu otsus: Üldplaneeringute ülevaatamine
36. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
37. Kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine
38. Kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
39. Kinnisasja omandamise luba
40. Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsuse nr 98 „ Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras“ muutmine
41. Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine
42. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Pärnu linnas
43. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 13 „Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid